ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

award winners 2017

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމް ޙަސަން އަޝްރަފް އަދި އާމިނަތު ޝަޖަން ހޯދައިފިއެވެ. ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑް ނައިޓްގައި ފެތުންތެރިންނަށް މިޝަރަފް އެރުވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އިރުތިޝާމް އިބުރާޙީމެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ފެތުންތެރިންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސަރަޙައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ރީތިނަން ހޯދައިދީ، މެޑަލް ހޯދައިދިންފެތުންތެރިންނަށާއި، އެފެތުންތެރިންގެ ކޯޗުންގެ އަގު ވަނީ ވަޒަންކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ވޭތުވެދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ މަޤާމަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން