ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި

kudagiri picnic island

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ފެބްރުވަރީ 25 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ގުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަނޑްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް ރާވާފައިވަނީ އުމުރުފުރާތަކަށް  ބަހާލައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ބާއްވާނެ ކެޓަގަރީތައް:

Category: National
Distance: 5km
Winner Title: National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on or before 2008
Gender: Male and Female
Category: Junior National
Distance: 3km
Winner Title: Junior National Open Water Champion
Age Group: Swimmers born on 2009, 2010 & 2011
Gender: Male and Female
Category: Swim Challenge (community event)
Distance: 1km
Age Group: Swimmers born on or before 2011
Gender: Male and Female
Category: Kids Swim Challenge (community event)
Distance: 500m
Age Group: Swimmers born 2012, 2013, 2014 & 2015
Gender: Male and Female

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް ފުރަންޖެހޭ އޮންލައިން ފޯރމް، 16 ފެބްރުވަރީ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު: ލިންކް


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ ސާދަވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލަންޑްގައި
read more

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން

mla team. (photo by: niya)

3 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2022 ގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެލް.އޭ) ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްއެވެ. އަންހެނުން ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މޫދުމާލިމީ އެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ 3 ވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ކުލަބު ބޮޑުރިޔާއެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ފިރިހެން ފެތުންތެރިއާގެ މަޤާމް އެމް.އެލް.އޭގެ މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން ހޯދައިފައިވާއިރު، ދެވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބުން މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިހާމެވެ. ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ ޢަލީ އިމްޢާން އެވެ.

އަންހެން ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސްގެ އައިޝަތު ސައުސަން އެވެ. އެމް.އެލް.އޭގެ އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް ދެވަނަ ހޯދައިފައިވާއިރު، ތިންވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ހަމަ އެކުލަބު ތަމްޞީލްކުރި މެރާލް އައިން ލަތީފެވެ.


our sponsors and partners

ތިންވަނަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކުލަބަކަށް އެމް.އެލް.އޭ އަދި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް އާން އާއި ސައުސަން
read more

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފިއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 195 ފެތުންތެރިން ވަނީ ވާދަކޮށްފައެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވި މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދިއިރު، ފިރިހެން ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އެވެ. އަންހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ މެރަލް އައީން ލަތީފް އެވެ. އަދި، ފިރިހެން ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގެ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ އިޒްޔާން ނާޒިމެވެ. މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ އެއްވަނަ ހޯދައިފައިވަނީ ޙަސަން އަޝްރަފް އާއި، ޖީހާން އަޙްމަދެވެ.

Club Awards

MALE CATEGORY
Maldives Lifeguard Association First Place
Revarin Sports Second Place
Sports Nature Third Place
FEMALE CATEGORY
Revarin Sports First Place
Maldives Lifeguard Association Second Place
Moodhu Maalimee Third Place

 

Swimmer Awards

MALE CATEGORIES
Izyan Nazim Junior First Place
Yaaseen Mohamed Yoosuf Junior Second Place
Makeen Ahmed Shakeeb Junior Third Place
Mohamed Aan Hussain Senior First Place
Hussain Haaish Hassan Senior Second Place
Mohamed Rihan Shiham Senior Third Place
Hassan Ashraf Masters First Place
Hussain Mubah Masters Second Place
Ahmed Faiz Masters Third Place
FEMALE CATEGORIES
Hamna Ahmed Senior First Place
Aishath Sausan Senior Second Place
Jumaira Aminath Amir Senior Third Place
Aish Alin Afsal Senior Third Place
Meral Ayn Latheef Junior First Place
Hanan Hussain Haleem Junior Second Place
Ayaana Areef Junior Third Place
Jeehan Ahmed Masters First Place
Aminath Mubarik Masters Second Place

photo credit: ahmed niyaz

photo credit: ahmed niyaz


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ޤައުމީ 45 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނަށް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ރިވަރިން ސްޕޯރޓްސް އަށް
read more

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވަނީ ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައެވެ.

އަންހެން 76 ފެތުންތެރިންނާއި، ފިރިހެން 119 ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ޓީމް ކެޓަގަރީގެ އިތުރުން ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ އަދި މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް
read more

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން ފެތުމުގެ މުބާރާތުން ހޮވި ފެންމުތުގެ ޝަރަފް މުޙައްމަދު ޢާން ޙުސައިން އަށް އަދި، ހަމްނާ އަޙްމަދު ހޯދައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 22 ން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި ހުރިހާ މުބާރާތްތަކާއި، ޓްރަޔަލްތަކުގައި ވާދަކޮށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ފެތުންތެރިންނެވެ. ފެތުންތެރިންނަށް ފެންމުތުގެ ޝަރަފް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ، ރޭ ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ކުޅިވަރު ތަރި ސައްޔިދު ޢަލީ އެވެ.


our sponsors and partners

ފެންމުތުގެ ޝަރަފް 2021 ޢާން އަދި ޙަމްނާއަށް
read more

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2021 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 16 ން 21 އަށް އަބޫދާބީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 4 ފެތުންތެރިއަކު ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާނެއެވެ. އެފެތުންތެރިންނަކީ:

 1. އައިޝަތު ސައުސަން
 2. ހަމްނާ އަޙުމަދު
 3. މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން
 4. އިމްޢާން ޢަލީ

މި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.


our sponsors and partners

ފަނަރަވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް (25 މީޓަރު) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލުކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މި މި ސީރީޒްގެ މުބާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ދާ ފެތުންތެރިޔާއަށް “ފެންމުތުގެ” ޝަރަފް އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކޮންމެ އިވެންޓެއްގެވެސް ޓޮޕް ފެތުންތެރިންނަށް އިންވައިޓްކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޚާއްސަ މުބާރާތެކެވެ.

ހަވީރު ސެމީފައިނަލް ފެތުމަށްފަހު، ރޭގަނޑު ފައިނަލް އިވެންޓްތައް ބާއްވާ މި މުބާރާތަކީ ހުޅުމާލޭ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓޮޕް 37 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 75 އިވެންޓް ފެތުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޕޭޖް ލިންކު: https://swimming.org.mv/event/cc2021


our sponsors and partners

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި
read more

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަންސް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ން 27 ށް ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ، މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންވައިޓްކުރާ، މި މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިޔާއަށް 10000.00ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމާއި، ފެންމުތުގެ ޝަރަފް އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި، އިންވައިޓް ލިސްޓް މުބާރާތުގެ ޕޭޖްގައި މިހާރު ޝާއިރު ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންވައިޓް ކުރެވިފައިވާ ފެތުންތެރިންނަށް އިންވިޓޭޝަން ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސުންގަޑި 10 އޮކްޓޫބަރ 2021ގެ 14:00 ގައި ހަމަވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޕޭޖް ލިންކު: https://swimming.org.mv/event/cc2021


our sponsors and partners

ޗެމްޕިއަން އޮފް ޗެމްޕިއަން 2021 ފެތުމުގެ މުބާރާތް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ލަސްކުރުން

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ލަސްކުރުން

open water swimming

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 9 ން 11 އަށް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-2019 އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ލަސްކުރުން
read more

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް

new lagoons swimming club

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް ހޯދައިފިއެވެ. އަހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ހޯދިއިރު މިއީ، ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި 5 ވަނަ ފަހަރެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވި މި ޙަފްލާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް، އަޙްމަދު މަޙުލޫފް އާއި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަޙްމަދު ސަލީމްގެ އިތުރުން، ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އިބްރާޙީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެފައެވެ. އަދި، މި މުބާރާތުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ސްޕޮންސަރު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދިވެހި ފެތުންތެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ދޭ ފެތުންތެރިންގެ ޕާރޓްނަރ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް މާރކެޓިން، އައިޝަތު ޒަމްރާ ޒާހިރު އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް، ކުލްދިޕް ޕަލިވާލް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، އިނާމްތައް ބައްސަވައިދެއްވާފައެވެ. މި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައެވެ.

172 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވި މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ން 23 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ޚާއްސަ ވަނަތައް:

Team Winners:

CHAMPION TEAM, Female – Category: New Lagoon Swimming Club

CHAMPION TEAM, Male – Category: New Lagoon Swimming Club

 

RUNNER-UP TEAM, Female – Category: Maldives Lifeguard Association

RUNNER-UP TEAM, Male – Category: Sports Nature

 

SECOND RUNNER-UP TEAM, Female – Category: Swim Maldives

SECOND RUNNER-UP TEAM, Male – Category: Maldives Lifeguard Association

 

Open Category Winners:

Best Swimmer – Junior Category (Female): Aishath Aini Abdul Hameed

Best Swimmer – Master Category (Female): Shino Yashikawa

Best Swimmer – Senior Category (Female): Hamna Ahmed

Best Swimmer – EAD Category (Male): Ahmed Naail

Best Swimmer – Junior Category (Male): Mohamed Rihan Shiham

Best Swimmer – Master Category (Male): Hassan Mubah

Best Swimmer – Master Category (Male): Izudhaadh Ahmed

Best Swimmer – Senior Category (Male): Mohamed Aan Hussain

 

Second Best Swimmer – Junior Category (Female): Jumaira Aminath Amir

Second Best Swimmer – Master Category (Female): Aishath Reehaam Haris

Second Best Swimmer – Senior Category (Female): Aishath Sausan

Second Best Swimmer – Senior Category (Female): Aishath Ulya Shaig

Second Best Swimmer – EAD Category (Male): Mohamed Nishaal

Second Best Swimmer – Junior Category (Male): Yoosuf Nuhaik Naseem

Second Best Swimmer – Master Category (Male): Ahmed Rameez

Second Best Swimmer – Senior Category (Male): Ali Imaan

Second Best Swimmer – Senior Category (Male): Hussain Haish Hassan

 

Third Best Swimmer – Junior Category (Female): Aishath Saha Nasheed

Third Best Swimmer – Master Category (Female): Shanaz Dole

Third Best Swimmer – Senior Category (Female): Fathimath Rafha Ramiz

Third Best Swimmer – EAD Category (Male): Ahmed Looth Marzooq

Third Best Swimmer – Junior Category (Male): Ahmed Alaan Ali

Third Best Swimmer – Master Category (Male): Ahmed Niyaz

Third Best Swimmer – Senior Category (Male): Hussain Mubah


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބަށް
read more

ތޭރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރާ ޓީމް

ތޭރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރާ ޓީމް

swimmers representing maldives at south asian games

13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެ ޓީމް ހޮވައިފިއެވެ. ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޓްރަޔަލްތަކަށް އަދި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ޕަރފޯރމްކުރަން ހުރި ރިލޭތަކަށް ބެލުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު މި ޓީމްގައި ހިމެނެނީ 4 އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި 6 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނެވެ.

އަންހެން ޓީމް:

 1. އާއިޝަތު ސައުސަން
 2. އާއިޝަތު ސާޖިނާ
 3. އާއިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް
 4. ހަމްނާ އަޙްމަދު

ފިރިހެން ޓީމް:

 1. މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް
 2. ޢަލީ އިއްމާން
 3. ޙަސަން އަޝްރަފް
 4. ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން
 5. ޙުސައިން މުބާޙް
 6. މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން

މި ފެތުންތެރިން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއަށް ފުރުމުގެ ކުރީން އިންޑިއާގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


our sponsors and partners

ތޭރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލް ކުރާ ޓީމް
read more

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ފަށައިފި

bml male’ swimming tracl

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. 68 އަންހެން ފެތުންތެރިނާއި، 104 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނާއި އެކު ފެށި މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 9 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ 3 އަންހެން ޓީމާއި، 6 ފިރިހެން ޓީމެވެ.

އަންހެން ޓީމް ކެޓަގަރީ ވާދަކުރާ ކްލަބް ތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން، ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް އަދި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ފިރިހެން ޓީމް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ ކްލަބް ތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން، ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް، ބްލޫފިން ސްޕޯރޓްސް، ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އަދި ކްލަބް ބޮޑުރިޔާ އެވެ.

ނޮވެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި 228 އިވެންޓް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސް ކެޓަގަރީއެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ، ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ، މާސްޓަރސް އަދި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފެތުންތެރިންގެ އޯޕަން ކެޓަގަރީ އާއި، ޓީމް ކެޓަގަރީ އެވެ.

މި މުބާރާތާއި ގުޅުވައިގެން ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ފެސްޓިވަލެއް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެ ފެސްޓިވަލްގައި 198 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ފަށައިފި
read more

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ހު،ޅުމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުން

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ހު،ޅުމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުން

a swimmer

ނޯޓު: މި ނިންމުން އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވާހަކަ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހު 16 ން 23 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގެ ބަދަލުގައި ހުޅުމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފެތުންތެރިންނާއި، ކޯޗުން އަދި ފެތުންތެރިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

COMPETITION PAGE

our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ހު،ޅުމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ސްވިމިންގ ޕޫލުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުން
read more

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް މި ނޮވެމްބަރ މަހު 16 ގައި

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް މި ނޮވެމްބަރ މަހު 16 ގައި

a swimmer

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު މަހު 16 ން 23 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 7 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި، ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވައިދު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އަދި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް: ލިންކު

COMPETITION PAGE

our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފެތުމުގެ 44 ވަނަ މުބާރާތް މި ނޮވެމްބަރ މަހު 16 ގައި
read more

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފުރަތަމަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް މި ނޮވެމްބަރ 1، 2 އަދި 3 ވަނަ ދުވަހު

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފުރަތަމަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް މި ނޮވެމްބަރ 1، 2 އަދި 3 ވަނަ ދުވަހު

kids in a competition

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފުރަތަމަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ނޮވެމްބަރު މަހު 1 ން 3 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީ، މިސީރީޒްގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ފެސްޓިވަލްއެވެ. ހުޅުމާލޭ ސްވިމިންގ ޕޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 29 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ. 10 އަހަރުން ދަށުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވޭ މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި، ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވައިދު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ފެސްޓިވަލްގެ ޤަވާއިދު އަދި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް: ލިންކު

FESTIVAL PAGE

our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް ޤައުމީ ފުރަތަމަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް މި ނޮވެމްބަރ 1، 2 އަދި 3 ވަނަ ދުވަހު
read more

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕްއަށް ކިޑްސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުން

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕްއަށް ކިޑްސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 30 ޖުލައި 2019 އިން 3 އޮގަސްޓް 2019 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 16 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި މިހާރު އޮތް ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން ކިޑްސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް އެކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތައް ވާދަވެރި ނޫން އިވެންޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފީމެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެހުމުން ކިޑްސް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2019 ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 8 އަހަރުފުރި 10 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށެވެ.

ކިޑްސް ކެޓަގަރީގައި އޮންނާނީ 25 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް، 25 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް، 25 މީޓަރު ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް، 25 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އަދި 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އާއި 50 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްތަކެވެ.

މިކެޓަގަރީގައި ބާއްވާ އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަވެރި ވަނަތައް ހޮވުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް މެޑަލް އާއި ސެޓްފިކެޓް ދެވޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ކިޑްސް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ކުދިންނަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ކުދިންވެސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި ކަމުގައިވާ 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ފޯމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބެން ހުންނާނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2019 ޖުލައި 31 ން 3 އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2019 ގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv


our sponsors and partners

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕްއަށް ކިޑްސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުން
read more

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕް

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕް

މިއެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 16 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ޖުލައި 31 ން އޮގަސްޓް 3 ށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު 2019 ޖުލައި 25 ވަނަދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މުބާރާތުގެ ޤަވަޢިދާއި ފޯމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި ރަސްމީ ގަޑީގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފީހުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2019 ޖުލައި 31 ން 3 އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2019 ގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv


our sponsors and partners

ސޯޅަ ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަޝިޕް
read more

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް އަދި ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ސްކޮޑް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް އަދި ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ސްކޮޑް

.

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް އަދި ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގެ ސްކޮޑް ހޮވައިފިއެވެ. މިދެ މުބާރާތަށް ސްކޮޑް ހޮވާފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހު ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މި 2 މުބާރާތަށްދާ ފެތުންތެރިން ފައިނަލްކުރާނީ، މި ސްކޮޑްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިމުބާރާތްތަކަށް ފުރުމުގެ ކުރީން، މި ފެތުންތެރީން އިންޑިއާގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް:

 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް
 • އައިމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް
 • މުޙައްމަދު ރިޙާން ޝިޙާމް
 • އަޙްމަދު ޢައްޒާން ޒާޙިދު
 • ޢަލީ އިންމާން
 • ޙުސައިން ހާއިޝް ޙަސަން
 • މުޙައްމަދު އާން ޙުސައިން
 • މުޙައްމަދު ޖޫދު ފަޔާޒު
 • މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް

our sponsors and partners

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސް އަދި ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ސްކޮޑް
read more

ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

photo by: niya

ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފިއެވެ. ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި މިމަހުގެ 16 އިން 19 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފެސްޓިވަލްގައި 21 ސްކޫލަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 274 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާއިރު، 201 އަންހެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރެއެވެ. 6 އަހަރުން ދަށް، 8 އަހަރުންދަށް އަދި 10 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރު ފުރާތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މި މުބާރާތުގައި 161 އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި
read more

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުން

ބީ.އެމް/އެލްސްކޫލްކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަދި ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު، 4 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުން
read more

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބީ.އެމް.އެލް ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 17 ވަނަ މުބާރާތް، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 19 ން 27 އަށް އަދި ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް އެޕްރީލް 16 ން 18 އަށް، ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 6 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 8 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 10 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 17ވަނަ މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

 

ބީ.އެމް.އެލް 4 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް:

Event Under 6 Under 8 Under 10
25m Flutter Kick
50m  Flutter Kick
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
Total Event (with Relay) 5 6 6

 

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2019 އެޕްރީލް 16 ން 27 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 31 މާރޗް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް، ސްކޫލް ކުދިންގެ 17 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު
read more

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން

swimmers 2018

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބަށް އަދި އަންހެންނުންގެ ކެޓަގަރީގެ  ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވްސް ލައިފް ގާރޑް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޯދައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 17 އިން 24 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ބީއެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައެވެ. މި މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނޭޝަންވައިޑް އެކްސްކްލޫސިވް ޕާރޓްނަރ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނިއު ލެގޫން ސްވިމިންގ ކްލަބް ޖެހި ޖެހިގެން ހޯދި މިއީ ހަތަރުވަނަ އަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު، ނިއު ލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ވަނީ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ވާދައިގެތަށި އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެ ބައިންވެސް މިލްކުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބް އަދި މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާރޑް އެސޯސިއޭޝަން
read more

ފީނާ 14 ވަނަ ޝޯޓްކޯސް ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި

ފީނާ 14 ވަނަ ޝޯޓްކޯސް ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި

graphics from: fina.org

14 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޝޯރޓް ކޯސް) ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނީ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފެތުންތެރިންނެވެ.

 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • ޢަލީ އިންމާން
 • މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް

ޓީމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނީ، ޤައުމީ ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗު، އިބްރާޙީމް މޫސާ އެވެ. މިމުބާރާތުގައި ތަމްޞީލްކުރާ ދިވެހި ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ މިމުބާރާތަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

Name Gender Total Point
Aishath Sausan Female 2711
Hamna Ahmed Female 2610
Aishath Sajina Female 2433
Fathimath Zuha Ziyad Female 2306
Aishath Hulva Khulail Female 2179
Aishath Ulya Shaig Female 1955
Iyaan Ahmed Female 1740
Aishath Aini Abdul Hameed Female 1732
Aishath Saha Nasheed Female 1638
Jumaira Aminath Amir Female 1409
Aaliya Abdul Wahid Female 1246
Hussain Haaish Hassan* Male 2948
Mubal Azam Ibrahim Male 2914
Ali Imaan Male 2847
Hassan Ashraf Male 2633
Hussain Mubah Male 2513
Ahmed Azzan Zahid Male 2210
Mohamed Aan Hussain Male 2190
Ahmed Shaavee Rafiu Male 2033
Ibrahim Maishaan Shameem Male 2033

* Hussain Haaish Hassan is under age for the championship.

.

Name Gender Length Stroke Time Point
Aishath Sausan Female 100m Backstroke 01:20.25 978
Fathimath Zuha Ziyad Female 100m Backstroke 01:26.26 787
Hamna Ahmed Female 100m Backstroke 01:26.76 774
Iyaan Ahmed Female 100m Backstroke 01:32.56 637
Hamna Ahmed Female 200m Backstroke 03:08.51 979
Fathimath Zuha Ziyad Female 200m Backstroke 03:20.47 814
Aishath Sausan Female 50m Backstroke 00:36.82 893
Hamna Ahmed Female 50m Backstroke 00:37.58 840
Fathimath Zuha Ziyad Female 50m Backstroke 00:39.85 705
Aishath Hulva Khulail Female 50m Backstroke 00:40.68 662
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Backstroke 00:41.49 624
Iyaan Ahmed Female 50m Backstroke 00:43.04 559
Aishath Ulya Shaig Female 50m Backstroke 00:43.10 557
Jumaira Aminath Amir Female 50m Backstroke 00:44.22 516
Aishath Sajina Female 100m Breaststroke 01:29.56 844
Aishath Hulva Khulail Female 100m Breaststroke 01:30.87 808
Aishath Saha Nasheed Female 100m Breaststroke 01:39.87 608
Aishath Sajina Female 50m Breaststroke 00:40.13 794
Aishath Hulva Khulail Female 50m Breaststroke 00:41.67 709
Aishath Saha Nasheed Female 50m Breaststroke 00:46.21 520
Hamna Ahmed Female 50m Breaststroke 00:48.36 454
Aaliya Abdul Wahid Female 50m Breaststroke 00:48.74 443
Aishath Sausan Female 50m Butterfly 00:36.39 695
Aishath Ulya Shaig Female 50m Butterfly 00:38.73 576
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Butterfly 00:40.49 504
Jumaira Aminath Amir Female 50m Butterfly 00:44.05 392
Hamna Ahmed Female 100m Freestyle 01:11.28 783
Aishath Ulya Shaig Female 100m Freestyle 01:15.16 668
Aishath Saha Nasheed Female 100m Freestyle 01:22.21 510
Jumaira Aminath Amir Female 100m Freestyle 01:28.33 411
Aaliya Abdul Wahid Female 100m Freestyle 01:33.23 350
Aishath Sausan Female 50m Freestyle 00:31.39 840
Aishath Sajina Female 50m Freestyle 00:31.97 795
Hamna Ahmed Female 50m Freestyle 00:32.02 791
Aishath Ulya Shaig Female 50m Freestyle 00:33.18 711
Aishath Aini Abdul Hameed Female 50m Freestyle 00:35.04 604
Iyaan Ahmed Female 50m Freestyle 00:36.27 544
Jumaira Aminath Amir Female 50m Freestyle 00:37.77 482
Aaliya Abdul Wahid Female 50m Freestyle 00:38.56 453
Aishath Sausan Female 100m Individual Medley 01:23.33 314
Aishath Hulva Khulail Female 100m Individual Medley 01:26.39 282
Aishath Ulya Shaig Female 100m Individual Medley 01:29.40 254
Jumaira Aminath Amir Female 100m Individual Medley 01:38.18 192
Hussain Haaish Hassan Male 100m Backstroke 01:12.64 1013
Ali Imaan Male 100m Backstroke 01:13.49 978
Mohamed Aan Hussain Male 100m Backstroke 01:19.64 768
Ali Imaan Male 200m Backstroke 02:37.99 298
Hussain Haaish Hassan Male 50m Backstroke 00:32.11 1023
Ali Imaan Male 50m Backstroke 00:32.53 984
Mohamed Aan Hussain Male 50m Backstroke 00:35.67 746
Hassan Ashraf Male 100m Breaststroke 01:17.83 943
Hussain Haaish Hassan Male 100m Breaststroke 01:18.71 912
Ahmed Shaavee Rafiu Male 100m Breaststroke 01:29.47 620
Hassan Ashraf Male 50m Breaststroke 00:34.65 949
Hussain Haaish Hassan Male 50m Breaststroke 00:36.21 832
Hussain Mubah Male 50m Breaststroke 00:36.46 815
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Breaststroke 00:39.67 632
Ahmed Shaavee Rafiu Male 50m Breaststroke 00:39.92 621
Mohamed Aan Hussain Male 50m Breaststroke 00:40.23 606
Ahmed Azzan Zahid Male 100m Butterfly 01:09.97 809
Ahmed Azzan Zahid Male 50m Butterfly 00:29.83 776
Ali Imaan Male 50m Butterfly 00:30.10 755
Ahmed Shaavee Rafiu Male 50m Butterfly 00:31.07 687
Ali Imaan Male 100m Freestyle 01:01.32 825
Hussain Mubah Male 100m Freestyle 01:02.39 784
Hussain Haaish Hassan Male 100m Freestyle 01:06.44 649
Mohamed Aan Hussain Male 100m Freestyle 01:07.71 613
Ahmed Azzan Zahid Male 100m Freestyle 01:15.12 449
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Freestyle 02:40.40 564
Mubal Azam Ibrahim Male 200m Freestyle 02:14.54 957
Hussain Mubah Male 50m Freestyle 00:27.57 914
Ali Imaan Male 50m Freestyle 00:27.87 885
Hassan Ashraf Male 50m Freestyle 00:29.56 741
Ahmed Shaavee Rafiu Male 50m Freestyle 00:29.78 725
Ibrahim Maishaan Shameem Male 50m Freestyle 00:29.79 724
Mohamed Aan Hussain Male 50m Freestyle 00:30.49 676
Ahmed Azzan Zahid Male 50m Freestyle 00:31.29 625
Mubal Azam Ibrahim Male 50m Freestyle 00:27.87 885
Hussain Haaish Hassan Male 100m Individual Medley 01:11.95 341
Hussain Mubah Male 100m Individual Medley 01:14.38 309
Ali Imaan Male 100m Individual Medley 01:16.16 288
Ahmed Azzan Zahid Male 100m Individual Medley 01:17.63 272
Mohamed Aan Hussain Male 100m Individual Medley 01:18.03 267
Ahmed Shaavee Rafiu Male 100m Individual Medley 01:19.62 252
Ibrahim Maishaan Shameem Male 100m Individual Medley 01:23.60 217
Ibrahim Maishaan Shameem Male 200m Individual Medley 03:00.18 677
Mubal Azam Ibrahim Male 200m Individual Medley 02:34.60 1072

our sponsors and partners

ފީނާ 14 ވަނަ ޝޯޓްކޯސް ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި
read more

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 17 ން 24 އަށް

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 17 ން 24 އަށް

bml malé swimming track 

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ން 24 ށް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކްލަބްތަކުން ވާދަކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީ އާއި، އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން މާސްޓަރސް އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

main sponsor: bank of maldives

މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް (ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.)

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

ޓީމް ކެޓަގަރީ

Event 50M 100M 200M 400M
Freestyle
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Individual Medley
Freestyle Relay 4 x 50m 4 x 100m
Medley Relay 4 x 50m 4 x 100m

އޯޕަން ކެޓަގަރީ

 

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters SEN
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
200m Freestyle
200m Individual Medley
400m Freestyle
Total Event 11 11 11 5 3

 

މުބާރާތުގެ ނަން: ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތް 2018
BML 43rd National Swimming Competition 2018

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 17 ން 24 ނޮވެމްބަރ 2018

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 4 ނޮވެމްބަރ 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv


our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 43 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 17 ން 24 އަށް
read more

ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

BML 3rd Kids Swimming Festival

މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފިއެވެ. މުޅިޖުމްލަ 18 ސްކޫލަކުން 306 ކުދިން މި މުބާރާތުގައި 34 އިވެންޓްގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ.

10 އަހަރުންދަށް، 8 އަހަރުން ދަށް އަދި 6 އަހަރުންދަށުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތު: އިވެންޓް ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފެތުންތެރިންގެ ޢަދަދުތައް.

Age Group Gender Numbers
Under 10 Male 105
Under 10 Female 70
Under 08 Male 50
Under 08 Female 46
Under 06 Male 21
Under 06 Female 14
Total: 306

our sponsors and partners

ބީ.އެމް.އެލް 3 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި
read more

އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

BML Male’ Swimming Track (2006)

މާލޭ ރިންގ ރޯޑް މަސައްކަތުގެ ދަށުން ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން، މިއަހަރު އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ލަސްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކާއި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާގެ މަތީން، މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، ސްކޫލްތަކަށްވެސް އަންގާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 16 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން
read more

އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއިއެކު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ

އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއިއެކު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ

dhiffushi

މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކ.ދިއްފުށީގައި މާދަމާ ފަށާނެއެވެ. 20 ޖުލައި 2018 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، 21 ޖުލައި 2018 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް، މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަ ވަނައަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.

Maldive Gas 13th National Open Water Swimming Competition

Category  Cash Prize 
National
Champion 7,000.00
2nd Place 3,000.00
3rd Place 2,000.00
.
Junior National
Champion  2,000.00
2nd Place  1,500.00
3rd Place 500.00
.
Swim Challenge
1st Place 1,000.00
2nd Place  750.00
3rd Place 500.00

Maldive Gas 1st National Aquathlon Championship

Category  Cash Prize 
National
1st Place 3,000.00
2nd Place 2,000.00
3rd Place  1,000.00
.
Junior National
1st Place 1,500.00
2nd Place 500.00
3rd Place 300.00
.
Team
1st Team  1,500.00
2nd Team 500.00
3rd Team 300.00
.
Junior Team
1st Team 1,000.00
2nd Team 500.00
3rd Team 300.00

 

މީގެ އިތުރުން، މި މުބާރާތުގެ ކޯ-ސްޕޮންސަރ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޖިމްގެ އެއްމަސްދުވަހުގެ މެމްބަރޝިޕް އިނާމެއްގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައެވެ.


our sponsors and partners

އަގުހުރި އިނާމް ތަކާއިއެކު މޯލްޑިވް ގޭސް، ދިގުފެތުމުގެ ޤައުމީ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި މޯލްޑިވް ގޭސް، އަކުއަތުލޯން ޤައުމީ ފުރަތަމަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށާނެ
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، އަކުއަތްލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްގޭސް

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، އަކުއަތްލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްގޭސް

photo by: maldive gas

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެ ކުންފުނީގެ މާރކެޓިންގ އެންޑް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ، އައިމިނަތު މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ. އަދި، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު އަބްދުއްސައްތާރެވެ.

ކުޅިވަރު ހަފްތާބަންދެއްގެ ގޮތުގައި ކ.ދިއްފުށީގައި މި ޖުލައި 20 އަދި 21 ވާ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ދެމުބާރާތުގައި މުޅިން އަލަށް ޤައުމީ ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، މިމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ފޯރީގައި ކ.ދިއްފުށީގައި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 • މޯލްޑިވް ގޭސް ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: swim.mv/event/13nowsc
 • މޯލްޑިވް ގޭސް ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: swim.mv/event/1nac

our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، އަކުއަތްލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރއަކަށް މޯލްޑިވްގޭސް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13ވަނަ މުބާރާތާއި، ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރުފުރުޞަތު

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13ވަނަ މުބާރާތާއި، ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރުފުރުޞަތު

dhiffushi

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކ.ދިއްފުށީގައި ޖުލައި 20ވާ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި، ޖުލައި 21 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް 1 ޖުލައި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމުބާރާތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި، ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް ތިރީގައިވާ ލިންކްތަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 • ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: swim.mv/event/13nowsc
 • ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް: swim.mv/event/1nac

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ފަސޭހައަށް، 29 އަދި 30 ޖޫން ވާ ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހާއި 1 ޖުލައި ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުމާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ ރިސެޕްޝަން އިން ފޯރމް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހުޅުވިފައި ހުންނަ ވަގުތު ތަކުގައި މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީހުން މި ފޯރމް ބަލައިގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވެމެވެ.

މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ ރިސެޕްޝަން ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް ބެއްލެވުމަށް: www.maalefitnessclub.com/contact

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 7788916 އަށް ނުވަތަ މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ maldives@swim.mv އަށެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13ވަނަ މުބާރާތާއި، ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރުފުރުޞަތު
read more

ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖުލައި 21 ގައި ދިއްފުށީގައި

ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖުލައި 21 ގައި ދިއްފުށީގައި

dhiffushi

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖުލައި 21 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކ.ދިއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތާއި ގުޅުވައިގެން އެ ހަފްތާބަންދުގައި ކ.ދިއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ވަކި ވަކި ފަރުދުންނަށާއި ޓީމްތަކަށް އަދި އާއިލާތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަލްޓި ސްޕޯރޓް އިވެންޓެކެވެ.

މުބާރާތުގައި ބާއްވާނެ ކެޓަގަރީތައް:

INDIVIDUAL:

Category: National
Distance: 2.5km Run – 1km Swim – 2.5km Run
Winner Title: National Aquathlon Champion
Age Group: Over 14
Gender: Men and Women

 

Category: Junior
Distance: 1.5km Run – 750m Swim – 1.5km Run
Winner Title: Junior National Aquathlon Champion
Age Group: Over10 to Under 14
Gender: Male and Female

 

Category: Kids Aquathlon
Distance: 200m Swim – 500m Run
Age Group: Under 10
Gender: Male and Female

 

TEAM:

Category: Team
Distance: 2.5km Run – 1km Swim – 2.5km Run
Age Group: Over10 to Under 14
Gender: Male and Female

 

Category: Junior Team
Distance: 1.5km Run – 750m Swim – 1.5km Run
Age Group: Over10 to Under 14
Gender: Male and Female

 

Category: Family
Distance: 2.5km Run – 1km Swim – 2.5km Run
Age Group: Over10
Gender: Mix Gender

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2018 ޖޫން 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯރމް، ތިރީގައިވާ ވެބްލިންކް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް: ލިންކް

މި މުބާރާތް ރާވައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާރޓްނަރ، މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ އަކުއަތުލޯން ފުރަތަމަ މުބާރާތް ޖުލައި 21 ގައި ދިއްފުށީގައި
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ކ.ދިއްފުށީގައި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ކ.ދިއްފުށީގައި

dhiffushi

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ކ.ދިއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައެއް ބަދަލުތަކާއިއެކު ކ.ދިއްފުށީގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް މިފަހަރު ރާވާފައިވަނީ ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ ފެތުންތެރިއަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކެޓަގަރީތައް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ބާއްވާނެ ކެޓަގަރީތައް:

Category: National
Distance: 5km
Winner Title: National Open Water Champion
Age Group: Over 14
Gender: Male and Female

 

Category: Junior National
Distance: 3km
Winner Title: Junior National Open Water Champion
Age Group: Over10 to Under 14
Gender: Male and Female

 

Category: Swim Challenge
Distance: 1km
Winner Title: Swim Challenge Winner
Age Group: Over 10
Gender: Male and Female

 

Category: Kids Swim Challenge
Distance: 500m
Age Group: Under 10
Gender: Male and Female

 

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2018 ޖޫން 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯރމް، ތިރީގައިވާ ވެބްލިންކް މެދުވެރިކޮށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޤަވާޢިދު އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް: ލިންކް

މި މުބާރާތް ރާވައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާރޓްނަރ، މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކުގައެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ކ.ދިއްފުށީގައި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 16 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ލަސްކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 16 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ލަސްކުރުން

މާލޭ ރިންގ ރޯޑްގެ މަސައްކަތް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށްދާތީވެ، ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިމްތިޒާމްކޮށް 28 އެޕްރީލް ން 5 މެއި 2018 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 16 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އެތާރީޚްގައި ނުބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މުބާރާތް ދެންބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރާނެ ވާހަކަ ހުރިހާ ފެތުންތެރިންނާއި މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 16 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ލަސްކުރުން
read more

ތިން ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

ތިން ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 3 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ. މާރޗް 10 ން 17 އަށް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 182 އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 193 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ސްޓާރޓްލިސްޓް އަދި ނަތީޖާ: ލިންކް

މިމުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018
3rd Swimmers Challenging Trophy 2018

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް


our sponsors and partners

ތިން ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި
read more

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް

from 40th national swimming competition 2015 – photo by president’s office

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 3 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް މާރޗް 10 ން 17 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި: 1 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018
3rd Swimmers Challenging Trophy 2018

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 1 މާރޗް 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު: އޮންލައިން ލިންކް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް އަލަށްވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ފީ އަދި މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ފޯރމް (ފޮޓޮއާއިއެކު) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 3 ވަނަ މުބާރާތް 2018 މާރޗް 10 ން 17 އަށް
read more

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަފަހަރަށް ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަފަހަރަށް ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން

new lagoons swimming club

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ހޯދައިފިއެވެ. 2015، 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ނިއުލެގޫންސް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ތަށި މިލްކު ކުރި ކްލަބްގެ މަޤާމް ހޯދައިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޚާއްސަ ވަނަތައް:

ޓީމް ކެޓަކަރީ:

Name Gender Place
New Lagoon Swimming Club Female Champion Team
New Lagoon Swimming Club Male Champion Team
Maldives Lifeguard Association Female Runner-up Team
Victory Sports Club Male Runner-up Team
Victory Sports Club Female Second Runner-up Team
Maldives Lifeguard Association Male Second Runner-up Team

އޯޕަން ކެޓަގަރީ:

Name Gender Age Group Rank
Hawwa Rasheeda Female Masters First Place
Aminath Shajan Female Over 14 First Place
Aishath Aini Abdul Hameed Female Under 12 First Place
Hamna Ahmed Female Under 14 First Place
Ahmed Firass Afeef Male Masters First Place
Mubal Azzam Ibrahim Male Over 14 First Place
Ahmed Alaan Ali Male Under 12 First Place
Hussain Haaish Hassan Male Under 14 First Place
Khadeeja Easa Fulhu Female Masters Second Place
Aishath Sajina Female Over 14 Second Place
Aishath Saha Nasheed Female Under 12 Second Place
Aminath Rafaha Ramiz Female Under 14 Second Place
Ali Shareef Male Masters Second Place
Hassan Ashraf Male Over 14 Second Place
Ahmed Haaim Hassan Male Under 12 Second Place
Hassan Zain Male Under 14 Second Place
Azleena Rasheed Female Masters Third Place
Aishath Sausan Female Over 14 Third Place
Iyaan Ahmed Female Under 12 Third Place
Fathimath Rafha Ramiz Female Under 14 Third Place
Mohamed Zahid Male Masters Third Place
Ali Imaan Male Over 14 Third Place
Yoosuf Nuhaik Naseem Male Under 12 Third Place
Mohamed Aan Hussain Male Under 14 Third Place

our sponsors and partners

ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަފަހަރަށް ނިއުލެގޫންސް ސްވިމިންގ ކްލަބުން ޗެމްޕިއަންކަން
read more

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވޭ ފީނާ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވޭ ފީނާ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ން 31 އަށް ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފީނާގެ މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ، މި ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭފަރާތްތަކުން 25 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސަބްމިޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 • ކްލިނިކްގެ ނަން: ފީނާ އޯޕަން ވޯޓަރ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކްލިނިކް
 • ކްލިނިކް ބޭއްވޭ ތާރީޚް: 26 ން 31 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 ން 12:00 އަށް އަދި ހަވީރު 16:00 ން 18:00 އަށް.
 • ސެމިނަރ ބޭއްވޭ ތަން: ހއ.ދިއްދޫ
 • ބައިވެރިވުމުގެ ފީ: ހިލޭ
 • އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން ހަމަޖައްސަން ވާނީ އެބައިވެރިޔަކު އަމިއްލަޔަށެވެ.

ސެމިނަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު:

 • 16 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް ލިޔަން، ކިޔަން އަދި ވާހަކަދައްކަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.
 • ރަނގަޅަށް ފަތަން އިނގޭ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް: https://goo.gl/forms/NgRmWqonYIZ8LPvB3

our sponsors and partners

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވޭ ފީނާ އޯޕަންވޯޓަރ ސްވިމިންގ ކޯޗަސް ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
read more

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 19 ން 25 އަށް

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 19 ން 25 އަށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19 ން 25 ށް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކްލަބްތަކުން ވާދަކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީ އާއި، އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން މާސްޓަރސް އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް (ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.)

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

ޓީމް ކެޓަގަރީ

Event 50M 100M 200M 400M
Freestyle
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Individual Medley
Freestyle Relay 4 x 50m 4 x 100m
Medley Relay 4 x 50m 4 x 100m

އޯޕަން ކެޓަގަރީ

 

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters SEN
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
200m Freestyle
200m Individual Medley
400m Freestyle
Total Event 11 11 11 5 3

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތް 2017
Makita 42nd National Swimming Competition 2017

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 19 ން 25 ނޮވެމްބަރ 2017

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 5 ނޮވެމްބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 42 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 19 ން 25 އަށް
read more

ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

athletes aimg2017

މިހާރު ތުރުކަމިނިސްތާނުގައި ހިނގަމުންދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ އެންޑް މާޝަލް އާރޓްސް ގޭމްސްގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފިއެވެ.

ފިރިހެންނުންގެ 200 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 02:35.51 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2008 ވަނައަހަރު މެންޗެސްޓަރގައި ބޭއްވުނު 9 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 02:46.64 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މުޙައްމަދު ރާއިދު ޢަލީ އެވެ.

ފިރިހެންނުންގެ 100 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފައިވަނީ 01:10.13 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނައަހަރު ދޯހާގައި ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 01:10.77 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާނެވެ.

އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސާޖިނާ އައުކޮށްފައިވަނީ 01:27.53 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނައަހަރު ތައިލަންޑް ބޭއްވުނު 1 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ ގޭމްސްގައި 01:36.47 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މަރިޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ އެވެ.

އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސާޖިނާ އައުކޮށްފައިވަނީ 00:40.25 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނައަހަރު ތައިލަންޑް ބޭއްވުނު 1 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯރ ގޭމްސްގައި 00:42.21 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން މަރިޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ އެވެ.

އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފައިވަނީ 00:34.02 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ 2016 ވަނައަހަރު ކެނެޑާގައި ބޭއްވުނު 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00:34.29 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބެކް ސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އަލީ އިމްމާން އައުކޮށްފައިވަނީ 00:31.28 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2010 ވަނައަހަރު ޑުބާއީގައި ބޭއްވުނު 10 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00:34.04 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެން ޙަސަން އިނާޔަތެވެ.

ގިނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑްތަކެއް ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އައުކޮށް، ދިވެހި ފެތުންތެރިންވަނީ ވަރަށްބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރަނީ މުބާލް އަޢްޒާމް އިބްރާޙީމް، ޢަލީ އިންމާން، ޙަސަން އަޝްރަފް، އައިޝަތު ސައުސަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އައިމިނަތު ޝަޖަން އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްވިމިންގ ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު އިބްރާޙީމް މޫސާ އައި މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ޙަސަން ސިރާރު އެވެ.

our sponsors and partners

ޤައުމީ 6 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި
read more

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 3 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 3 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ 4 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ 11 ން 15 އަށް އަދި އައްޑޫ ސިޓީ 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 އަދި 9 ގައި، ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 6 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 8 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 10 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ 3 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

 

އައްޑޫ ސިޓީ 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް:

Event Under 6 Under 8 Under 10
25m Flutter Kick
50m  Flutter Kick
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
Total Event (with Relay) 5 6 6

 

މުބާރާތުގެ ނަން: އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލްކުދިންގެ 3 ވަނަފެތުމުގެ މުބާރާތް
Addu City 3rd Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 30 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 3 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ސެޕްޓެމްބަރ 8 ވަނަ ދުވަހު
read more

ފަންސަވީސް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއިއެކު ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ފަންސަވީސް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއިއެކު ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، 400 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް މުބާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 05:48.11 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއީ 25.46 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.

400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓް ދިވެހި ފެތުންތެރިއެއް އެންމެ އަވަހަށް ނިންމާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރީޔޫނިއަންގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައެވެ. އެއީ 06:13.57 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބުޑަޕެސްޓްގައި ފެށި 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން އާއި އައިމިނަތު ޝަޖަން އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ. ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އިބްރާޙީމް މޫސާ އަދި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފިޓް ފޮރ ލައިފް ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ޓީމުގެ މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސަވީސް ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއިއެކު ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ސާޅީސް ހަތަރު ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ސާޅީސް ހަތަރު ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، 4 ގުނަ 100 މީޓަރު ފްރީ ސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް 44.52 ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 04:31.24 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ރިކޯރޑް އާކުރި މި ރިލޭގައި ފަތާފައިވަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން އާއި އައިމިނަތު ޝަޖަން އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ދިވެހި ޓީމް ފަތާފައިވާ 05:15.76 ގެ ވަގުތެވެ.


our sponsors and partners

ސާޅީސް ހަތަރު ސިކުންތުގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ނުވަދިހަ ނުވަ ޓީމާއިއެކު މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ނުވަދިހަ ނުވަ ޓީމާއިއެކު މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ބީ.އެމް.އެލް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އޮގަސްޓް 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ދެމުބާރާތުގެ ތެރެއިން މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މާރކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މަކީޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް ގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ދެމުބާރާތުގެ ޑްރިންކްްސް ޕާރޓަނަރ އެއްގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 100 ޕްލަސް އައިސޮނޮޓިކް ޑްރިންކްސް އެވެ.

މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 15 ސްކޫލުން އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި ވާދަކުރާ 13 ސްކޫލުން ޖުމްލަ 424 ފެތުންތެރިނާއިއެކު އެކި އުމުރުފުރާގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން 99 ޓީމް ވަނީ ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި 234 އިވެންޓް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ އަދި ކުރިއަށް ހުރި އިވެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު: މުބާރާތުގެ ވެބް ޕޭޖް


our sponsors and partners

ނުވަދިހަ ނުވަ ޓީމާއިއެކު މަކީޓާ، އިންޓަރ ސްކޫލް ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި
read more

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 05:07.35 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ރިކޯރޑް އާކުރި މި ރިލޭގައި ފަތާފައިވަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން އާއި އައިމިނަތު ޝަޖަން އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ.

މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވުނު މި މުބާރާތުގައި 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މެޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ 05:26.02 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރެއް ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ މިކްސްޑް ރިލޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީ ސްޓައިލްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީ ސްޓައިލްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި

ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި،  400 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް މުބާލް އައުކޮށްފައިވަނީ 04:51.57 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާނެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރީޔޫނިއަންގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައި 05:00.65 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބުޑަޕެސްޓްގައި ފެށި 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން އާއި އައިމިނަތު ޝަޖަން އަދި އައިޝަތު ސާޖިނާ އެވެ.


our sponsors and partners

ހަތަރުސަތޭކަ މީޓަރ ފްރީ ސްޓައިލްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މުބާލް އައުކޮށްފި
read more

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ބުޑަޕެސްޓަށް

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ބުޑަޕެސްޓަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި ބާއްވާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ބުޑަޕެސްޓަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ފުރައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށްފަހު ދިވެހި ޓީމް ފުރާފައިވަނީ ސްރީލަންކާއިންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނީ އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާނު އާއި، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އާމިނަތު ޝަޖަންއެވެ. ޓީމް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ޓީމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުން އިބްރާޙީމް މޫސާ އަދި ޓީމްގެ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފިޓް4ލައިފް ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިވެހިޓީމް ގެ އިވެންޓްތައް:

 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން: 50 މީޓަރ އަދި 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް
 • މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް: 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އަދި 400 މީޓަރ އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ: 50 މީޓަރ 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް
 • އާމިނަތު ޝަޖަން: 50 މީޓަރ އަދި 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް
 • ޓީމް އިވެންޓް: 4 ގުނަ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް މިކްސްޑް ރިލޭ އަދި 4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިކްސްޑް މެޑްލޭ ރިލޭ

ދިވެހި ޓީމް އެނބުރި އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ބުޑަޕެސްޓަށް
read more

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 28 ގައި

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 28 ގައި

main sponsor

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 28 ން 3 އޮގަސްޓަށް އަދި 2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް 4 ން 5 އޮގަސްޓް 2017 އަށް، މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން އިން ރާއްޖޭގައި މާރކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ މަކީޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 6 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 8 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 10 އަހަރުންދަށް (ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް)
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

 

2 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގެ އިވެންޓްތައް:

Event Under 6 Under 8 Under 10
25m Flutter Kick
50m  Flutter Kick
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Fly
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
Total Event (with Relay) 5 6 6

 

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް
Makita 15th Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 ޖުލައި 27 ން 5 އޮގަސްޓް އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 15 ވަނަ މުބާރާތް ޖުލައި 28 ގައި
read more

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ، ފީނާ އިން ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓްގައި ބާއްވާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ރެއިންބޯ އެކުއަޓިކްސް އާއި ގުޅިގެން، އެ ކްލަބްގެ ހެޑްކޯޗު، ޖޫލިއަން ބޯލިންގގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ މި ކޭމްޕް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންނަކީ އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާނު އާއި، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބުރާޙީމް އާއި، އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އާމިނަތު ޝަޖަންއެވެ. ޓީމް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، ޓީމްގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުން އިބްރާޙީމް މޫސާ އަދި ޓީމްގެ ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ފިޓް4ލައިފް ގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިވެހި ޓީމް ހަންގޭރީއަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 19 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއިންނެވެ. އެނބުރި އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.


our sponsors and partners

ފީނާ ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ޓީމް ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި
read more

މަކީޓާ 15 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 މެއި 3 ން 6 އަށް

މަކީޓާ 15 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 މެއި 3 ން 6 އަށް

makita 15th swimming association championship 2017

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ 15 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 3 ން 6 އަށް ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ، ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

main sponsor: makita

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
        25m Freestyle
      25m Backstroke
      25m Breaststroke
      25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
  100m Freestyle
    100m Backstroke
    100m Breaststroke
    100m Butterfly
      100m Individual Medley
    200m Individual Medley
9 9 9 9 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ 15 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017
Makita 15th Swimming Association Championship 2017

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކް، މާލެ

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 މެއި 3 ން 6 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 30 އެޕްރީލް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ޑައުންލޯޑު ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް:


our sponsors and partners

މަކީޓާ 15 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 މެއި 3 ން 6 އަށް
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚް 2017 އެޕްރީލް 4 ން 9 އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ވީމާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ 6 ކްލަބްގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 އެޕްރީލް 4 ން 9 އަށް

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދުޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުން
read more

އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. 2017 މެއި 12 ން 22 ށް އަޒަރުބައިޖާންގެ ބަކޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 4 ވަނަ އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ހޮވުނު ފެތުންތެރިން:

 • ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް
 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

މިމުބާރާތުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު އިބްރާޙީމް މޫސާ ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މިއެސޯސިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލް ޕްރީ އެންޑް ޕޯސްޓް ރީހެބް ޕާރޓްނަރ, ފިޓް4ލައިފްގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު ފަޔާޒު ޢަލީ ރިޒާ (ފިއްޓެ) ދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވި ޓްރަޔަލްގެ ޓައިމިންގތައް:

Name Length Stroke Time
Female
Aishath Sausan 100m Backstroke 01:24.27
Hamna Ahmed 100m Backstroke 01:32.95
Fathimath Zuha Ziyadh 100m Backstroke 01:40.69
Aishath Sausan 50m Backstroke 00:38.30
Hamna Ahmed 50m Backstroke 00:39.50
Aishath Zeeba Hamid 50m Backstroke 00:40.11
Aishath Hulva Khulail 50m Backstroke 00:40.96
Aminath Rafha Ramiz 50m Backstroke 00:43.56
Fathimath Zuha Ziyadh 50m Backstroke 00:43.90
Eema Mohamed Fahmee 50m Backstroke 00:44.74
Aminath Erum Saleem 50m Backstroke 00:44.80
Aishath Alaniya Aslam 50m Backstroke 00:46.21
Aishath Sajina 100m Breaststroke 01:30.70
Aishath Hulva Khulail 100m Breaststroke 01:31.85
Aminath Erum Saleem 100m Breaststroke 01:45.24
Aishath Zeeba Hamid 100m Breaststroke 01:45.36
Aishath Sajina 200m Breaststroke 03:45.87
Aishath Sajina 50m Breaststroke 00:41.02
Aishath Hulva Khulail 50m Breaststroke 00:41.89
Aishath Sausan 50m Breaststroke 00:46.49
Aishath Zeeba Hamid 50m Breaststroke 00:47.50
Aminath Erum Saleem 50m Breaststroke 00:47.60
Eema Mohamed Fahmee 50m Breaststroke 00:54.22
Eema Mohamed Fahmee 100m Butterfly 01:48.18
Aminath Shajan 50m Butterfly 00:36.16
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 50m Butterfly 00:39.23
Hamna Ahmed 50m Butterfly 00:40.40
Eema Mohamed Fahmee 50m Butterfly 00:41.26
Aishath Hulva Khulail 50m Butterfly 00:41.49
Fathimath Rafaha Ramiz 50m Butterfly 00:42.27
Aminath Shajan 100m Freestyle 01:10.55
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 100m Freestyle 01:17.55
Aminath Rafha Ramiz 100m Freestyle 01:22.13
Fathimath Rafaha Ramiz 100m Freestyle 01:23.78
Fathimath Zuha Ziyadh 100m Freestyle 01:25.29
Aishath Alaniya Aslam 100m Freestyle 01:25.91
Aishath Zeeba Hamid 100m Freestyle 01:26.19
Hamna Ahmed 200m Freestyle 02:46.85
Aminath Shajan 50m Freestyle 00:31.90
Aishath Sajina 50m Freestyle 00:32.22
Aishath Sausan 50m Freestyle 00:33.48
Hamna Ahmed 50m Freestyle 00:34.53
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 50m Freestyle 00:35.21
Aishath Hulva Khulail 50m Freestyle 00:35.38
Aminath Erum Saleem 50m Freestyle 00:36.13
Aminath Rafha Ramiz 50m Freestyle 00:36.55
Aishath Alaniya Aslam 50m Freestyle 00:36.99
Aishath Zeeba Hamid 50m Freestyle 00:37.25
Eema Mohamed Fahmee 50m Freestyle 00:37.56
Fathimath Rafaha Ramiz 50m Freestyle 00:37.92
Fathimath Zuha Ziyadh 50m Freestyle 00:39.11
Male
Ali Imaan 100m Backstroke 01:13.42
Abdullah Aeham Mohamed 100m Backstroke 01:22.01
Hussain Haish Hassan 100m Backstroke 01:23.31
Ali Imaan 200m Backstroke 02:40.68
Ali Imaan 50m Backstroke 00:33.69
Abdullah Aeham Mohamed 50m Backstroke 00:33.88
Hussain Haish Hassan 50m Backstroke 00:34.83
Hassan Ashraf 100m Breaststroke 01:19.34
Muhammad Maan Hamid 100m Breaststroke 01:28.55
Hussain Haish Hassan 100m Breaststroke 01:33.35
Mohamed Nawwaf Hussain 100m Breaststroke 01:33.56
Hassan Ashraf 50m Breaststroke 00:33.58
Mubal Azzam Ibrahim 50m Breaststroke 00:36.50
Muhammad Maan Hamid 50m Breaststroke 00:39.81
Ahmed Maaniu Hussain 50m Breaststroke 00:40.12
Mohamed Nawwaf Hussain 50m Breaststroke 00:41.22
Hussain Haish Hassan 50m Breaststroke 00:43.64
Samooh Zahir 50m Breaststroke 00:43.79
Nishwan Ibrahim 100m Butterfly 00:59.97
Muhammad Maan Hamid 100m Butterfly 01:22.28
Mohamed Nazran Nazeer 50m Butterfly 00:30.62
Ahmed Maaniu Hussain 50m Butterfly 00:30.78
Abdullah Aeham Mohamed 50m Butterfly 00:31.84
Muhammad Maan Hamid 50m Butterfly 00:32.22
Samooh Zahir 50m Butterfly 00:35.17
Hassan Zain 50m Butterfly 00:35.57
Umar Ali Riyaz 50m Butterfly 00:36.27
Leevaan Abdul Saththar 50m Butterfly 00:36.72
Nishwan Ibrahim 100m Freestyle 00:55.78
Mubal Azzam Ibrahim 100m Freestyle 01:01.65
Ali Imaan 100m Freestyle 01:02.71
Mohamed Nazran Nazeer 100m Freestyle 01:03.35
Abdullah Aeham Mohamed 100m Freestyle 01:05.88
Hussain Haish Hassan 100m Freestyle 01:08.66
Samooh Zahir 100m Freestyle 01:10.18
Hassan Zain 100m Freestyle 01:10.61
Umar Ali Riyaz 100m Freestyle 01:10.85
Muhammad Maan Hamid 100m Freestyle 01:11.14
Leevaan Abdul Saththar 100m Freestyle 01:11.79
Mohamed Nawwaf Hussain 100m Freestyle 01:11.99
Ali Imaan 200m Freestyle 02:24.55
Umar Ali Riyaz 200m Freestyle 02:39.31
Muhammad Maan Hamid 200m Freestyle 02:41.08
Samooh Zahir 200m Freestyle 02:42.96
Hussain Haish Hassan 200m Freestyle 02:43.11
Nishwan Ibrahim 50m Freestyle 00:25.56
Abdullah Aeham Mohamed 50m Freestyle 00:27.55
Hassan Ashraf 50m Freestyle 00:27.92
Mohamed Nazran Nazeer 50m Freestyle 00:28.10
Mubal Azzam Ibrahim 50m Freestyle 00:28.18
Ali Imaan 50m Freestyle 00:28.51
Ahmed Maaniu Hussain 50m Freestyle 00:28.67
Samooh Zahir 50m Freestyle 00:30.41
Leevaan Abdul Saththar 50m Freestyle 00:30.95
Hassan Zain 50m Freestyle 00:31.61
Mohamed Nawwaf Hussain 50m Freestyle 00:31.84
Umar Ali Riyaz 50m Freestyle 00:31.97

 

ފެތުންތެރިންނަށް ލިބުނު ޕޮއިންޓް:

Name Total Points
Female
Aminath Shajan 1067
Aishath Sajina 1046
Aishath Hulva Khulail 919
Aishath Sausan 913
Hamna Ahmed 870
Aflaak Taai’aa Binthi Suood 809
Aishath Zeeba Hamid 726
Aminath Rafha Ramiz 699
Aminath Erum Saleem 695
Fathimath Rafaha Ramiz 645
Eema Mohamed Fahmee 630
Aishath Alaniya Aslam 627
Fathimath Zuha Ziyadh 620
Male
Nishwan Ibrahim 1714
Hassan Ashraf 1151
Mohamed Nazran Nazeer 1090
Mubal Azzam Ibrahim 1089
Ali Imaan 1050
Abdullah Aeham Mohamed 1034
Ahmed Maaniu Hussain 956
Muhammad Maan Hamid 816
Samooh Zahir 795
Hussain Haish Hassan 765
Umar Ali Riyaz 751
Hassan Zain 750
Leevaan Abdul Saththar 734
Mohamed Nawwaf Hussain 729
Muhammad Maan Hamid 685

our sponsors and partners

އިސްލާމިކް ސޮލިޑޭރިޓީ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން ހޮވައިފި
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ތާރީޚް 2017 މާރޗް 28 ން 1 އެޕްރީލް އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ވީމާ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި މެންބަރު ކްލަބްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 މާރޗް 28 ން 1 އެޕްރީލް އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

ފުރާފައިވާ ފޯރމްގެ ސްފްޓްކޮޕީ އީމެލް ކުރައްވާނީ info@swimming.org.mv އަށެވެ. ނުވަތަ، ސޮފްޓް ކޮޕީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ގެނެސްދެއްވުން އެދެމެވެ. ފޯރމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރީން، ފޯރމްގެ ހާރޑްކޮޕީގެ އިތުރުން ސޮފްޓް ކޮޕީވެސް އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދުޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މުބާރާތުގައިބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން
read more

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ) ގެ ފަރާތުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދަވާ މީޒަލްސް އެންޑް ރުބެއްލާ ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ ފެތުންތެރިން ވެކްސިނޭޓްކޮށްފިއެވެ.

ފެތުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެޗް.ޕީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ބީ.އެމް.އެލް ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބެހެއްޓުނު ވަގުތީ ވެކްސިނޭޝަން ޕޯސްޓްގައި ވެކްސިނޭޓްކުރުން ފައްޓަވާދެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ، މުޙައްމަދު ހައިޝަމްއެވެ.

11 މާރޗް 2017 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކެމްޕޭނުގައި ވެކްސިނޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 8 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނާއި ބޭފުޅުންނެވެ.

our sponsors and partners

އެމް.އާރު ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 21 ގައި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 21 ގައި

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2017 މާރޗް 21 ން 25 އަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް ފެތުމުގެ މުބާރާތް 2
2nd Swimming Association President Cup

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2017 މާރޗް 21 ން 25 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 16 މާރޗް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

މުބާރާތުގައިބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މިމަހު 21 ގައި
read more

އިތުރު 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

އިތުރު 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

nishwan and shajan at 2014 award night

ކެނެޑާގެ ވިންޑްސާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، ފިރިހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް އަދި އަންހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އައުކޮށްފިއެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00:56.25 ސިކުންތުން ނިންމައިގެން ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން ވެސް އައުކޮށްފައިވަނީ ނިޝްވާނެވެ. އެއީ 2013 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގެ ދޯހާގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ފީނާ ވޯރލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 00:56.81 ސިކުންތުން ނިންމައިގެންނެވެ.

އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު ޝަޖަންއެވެ. ޝަޖަން ވަނީ މިއިވެންޓް 00:29.81 ސިކުންތުން ނިންމާފައެވެ. މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު ރޫޔާ ޙުސައިންއެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ޔޫކޭ ގެ މެންޗެސްޓަރ ގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް ރޫޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00:29.84 ސިކުންތުންނެވެ.

މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކެނެޑާގައި ފެށި 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އާއި އިސްމާޢީލް މުއުތަސިމް ޢަދުނާން އާއި އާމިނަތު ޝަޖަންގެ އިތުރުން ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ޓީމާ ޙަވާލުވެގެން ކެނެޑާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗް އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު އެވެ. މި މުބާރާތުގެ މިހާތަނަށް ދިވެހި ފެތުންތެރިންވަނީ ޤައުމީ 5 ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

އިތުރު 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި
read more

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި

sausan practicing, BML swimming track

ކެނެޑާގެ ވިންޑްސާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، އަންހެނުންގެ ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ސައުސަން އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް ސައުސަން އައުކޮށްފައިވަނީ 00:34.29 ސިކުންތުން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރު ތައިލަންޑްގެ ބެންގކޮކްގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ އިންޑޯ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އާމިނަތު ރޫޔާ ޙުސައިން އެވެ. ރޫޔާ 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 00:37.15 ސިކުންތުންނެވެ.

މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކެނެޑާގައި ފެށި 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އާއި އިސްމާޢީލް މުއުތަސިމް ޢަދުނާން އާއި އާމިނަތު ޝަޖަންގެ އިތުރުން ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ޓީމާ ޙަވާލުވެގެން ކެނެޑާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗް އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު އެވެ.


our sponsors and partners

ފަންސާސް މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އައުކޮށްފި
read more

ނިޝްވާން އިތުރު ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

ނިޝްވާން އިތުރު ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި

nishwan at the rio2016 olympic games, photo by: usha fath

ކެނެޑާގެ ވިންޑްސާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި، ޝޯރޓްކޯސް 50 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އައުކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީރެކޯޑް ނިޝްވާން އައުކޮށްފައިވަނީ 00:25.73 ސިކުންތުން ރޭސްފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އައުކޮށްފައިވަނީވެސް ނިޝްވާނެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގެ ދޯހާގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 00:25.85 ސިކުންތުން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކެނެޑާގައި ފެށި 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އާއި އިސްމާޢީލް މުއުތަސިމް ޢަދުނާން އާއި އާމިނަތު ޝަޖަންގެ އިތުރުން ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ޓީމާ ޙަވާލުވެގެން ކެނެޑާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗް އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު އެވެ.


our sponsors and partners

ނިޝްވާން އިތުރު ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އައުކޮށްފި
read more

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ނިޝްވާން އައުކޮށްފި

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ނިޝްވާން އައުކޮށްފި

nishwan at the rio2016 olympic games, photo by: usha fath

ކެނެޑާގެ ވިންޑްސާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އައުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ކެނެޑާގެ ވިންޑްސާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރީ އިސްމާޢީލް މުއުތަސިމް ޢަދުނާން އާއި ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ 8 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރި މިއިވެންޓް ނިޝްވާން އިބްރާހީމް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 01:00.71 ންނެވެ. އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން އިވެންޓް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 01:05.97 ންނެވެ.

މިއަދު 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައިގެ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް އައުކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުރިން 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑަށްވުރެ 8 ސިކުންތު އަވަސް ވަގުތަކުންނެވެ. 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ރެކޯޑް މީގެ ކުރިން އޮތީ މުޙައްމަދު މުއުތަސިމް ޢަދުނާނުގެ އަތުގައެވެ. 2014 ވަނައަހަރު ޤަތަރުގެ ދޯހާގައި އޮތް 12 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައިގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ހަދާފައިވަނީ 01:08.13 ންނެވެ.

ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އަކީ ރާއްޖޭގެ ހުނަރުވެރި ފެތުންތެރިއެކެވެ. މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިޝްވާން އިބްރާހީމް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމާއެކު މިހާރު ފެތުމުގެ ތަމްރީނު ހަދަމުންދަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޑާބަންގައެވެ.

އިއްޔެ ކެނެޑާގައި ފެށި 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުރަނީ ނިޝްވާން އިބްރާހީމް އާއި އިސްމާޢީލް މުއުތަސިމް ޢަދުނާން އާއި އާމިނަތު ޝަޖަންގެ އިތުރުން ޢާއިޝަތު ސައުސަން އެވެ. ޓީމާ ޙަވާލުވެގެން ކެނެޑާއަށް ގޮސްފައިވަނީ ޤައުމީ ހެޑްކޯޗް އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު އެވެ.


our sponsors and partners

ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން 100 މީޓަރު ބަޓަފްލައި އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ނިޝްވާން އައުކޮށްފި
read more

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 20 ން 26 ށް

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 20 ން 26 ށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 20 ން 26 ށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ކްލަބްތަކުން ވާދަކުރާ ޓީމް ކެޓަގަރީ އާއި، އޯޕަން ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރާ އުމުރުފުރާ ކެޓަގަރީތަކުގެ އިތުރުން މާސްޓަރސް އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވޭ ކެޓަގަރީތައް (ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައިވެސް އަންހެން އަދި ފިރިހެން އިވެންޓްތައް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.)

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

ޓީމް ކެޓަގަރީ

Event 50M 100M 200M 400M
Freestyle
Backstroke
Breaststroke
Butterfly
Individual Medley
Freestyle Relay 4 x 50m 4 x 100m
Medley Relay 4 x 50m 4 x 100m

އޯޕަން ކެޓަގަރީ

 

Event Under 12 Under 14 Over 14 Masters SEN
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
200m Freestyle
200m Individual Medley
400m Freestyle
Total Event 11 11 11 5 3

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް 2016
Makita 41st National Swimming Competition 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 20 ން 26 ނޮވެމްބަރ 2016

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 10 ނޮވެމްބަރ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 41 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 20 ން 26 ށް
read more

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި

aminath shajan with bronze medal, 1500 freestyle, 1st south asian aquatic championships

ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި އޮކްޓޫބަރ 18 ން 24 އަށް ކުރިއަށްދާ ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 1500 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގައި ވާދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފިއެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި ޝަޖަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 2 ވަނަ ރަންވަންލޯމެޑަލްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިމުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހު ސެޝަނުގައި ރާއްޖެއިންވަނީ ރިލޭ އިވެންޓުން އިތުރު 2 ލޯމެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އެއީ؛

4 ގުނަ 200 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު ޚުލްވާ ޚުލައިލް
 • ތޫލާ ޢަބްދުލް ޙަސީބް
 • އާމިނަތު ޖުޙައިނާ މުޙައްމަދު
 • އަފްލާކް ތާޢިއާ ބިންތި ސުޢޫދު

4 ގުނަ 200 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު މުފްލިޙާ ޒިޔާދު
 • އައިޝަތު ތުހުފާ ނާޒިމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު
 • އާމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް

މިމުބާރާތުގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 17 މެޑަލްއެއް ހޯދައިފައެވެ. އެއީ، 15 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 4 ޤައުމީ ރެކޯރޑު ވެސް އާކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ފެތުންތެރިން މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 23 އޮކްޓޫބަރ 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.


our sponsors and partners

އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި
read more

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

under 18 girls relay team, 1st south asian aquatic championships

އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅި ޖުމްލަ 14 މެޑަލް ހޯދައިދީ، 4 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ފެތުންތެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައިވާ މެޑަލްތަކުގެ ތަފްޞީލް:

200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް، 18 އަހަރުން މަތި، އަންހެން، ރިހި މެޑަލް.

ޢާއިޝަތު ސާޖިނާ

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • އީމާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ
 • އާމިނަތު ޖުޙައިނާ މުޙައްމަދު
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • އައިޝަތު ތުހުފާ ނާޒިމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު
 • އާމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް

މި މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 12 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އަދި ވަނީ ޤައުމީ 4 ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

މިހާތަނަށް ހަތަރު ޤައުމީ ރެކޯރޑާއި، 14 މެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި

aishath sajina with silver medal, 200މ breaststroke, 1st south asian aquatic championships

ޤައުމީ ރެކޯރޑެއްއާކޮށް، 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން ކެޓަގަރީގެ 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކު އިވެންޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރިހިމެޑަލް އައިޝަތު ސާޖިނާ ހޯދައިދީފިއެވެ. މިއީ އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

03:08.15 އިން ރޭސްނިންމައި، 200 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކްގެ ޤައުމީ ރެކޯޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފައިވާއިރު، އެންމެފަހުންވެސް މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ ސާޖިނާއެވެ. އެއީ، މިހައަހަރު ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ ގްވާހަޓީގައި ބޭއްވުން 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 03:08.66 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކުން ސާޖިނާ ހޯދައިދިން 2 ވަނަ ރިހި މެޑަލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާޖިނާވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންޑިވިޖިއަލް އިވެންޓަކުން ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއްވެސް ހޯދައިދީފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވާ ސާޖިނާ ވަނީ މި މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް 3 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ. އެއީ، 50 މީޓަރ، 100 މީޓަރ އަދި 200 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓުތަކުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް 12 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 2 ރިހި މެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައެވެ.


our sponsors and partners

ދެވަނަ ރިހިމެޑަލް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސާޖިނާ ހޯދައިދީ، ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފި
read more

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

over 18 mixed relay team, 1st south asian aquatic championships

އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ރިލޭ އިވެންޓްތަކުން އިތުރު 3 ރަންވަންލޯ މެޑަލް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ހޯދައިފިއެވެ.

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޙަސަން ޒައިން
 • އަފްލާކް ތާއިޢާ ބިންތި ސުއޫދު
 • ތޫލާ ޢަބްދުލް ޙަސީބު
 • ޢަލީ އިންމާން

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން
 • ލީވާން ޢަބްދުއްސައްތާރު
 • އަޢިޝަތު މުފްލިހާ ޒިޔާދު
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް

4 ގުނަ 100 ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • ޢުމަރު ޢަލީ ރިޔާޒު
 • އާމިނަތު ޝަޖަން
 • އާމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް

މި މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 10 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 1 ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ. އަދި ވަނީ ޤައުމީ 3 ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ.


our sponsors and partners

ދެވަަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރި 3 ރިލޭއިންވެސް ރަންވަންލޯމެޑަލް: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި

aishath sajina with silver medal, 100m breaststroke, 1st south asian aquatic championships

ފެތުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް އައިޝަތު ސާޖިނާ ހޯދައިދީފިއެވެ. މި ތާރީޚީ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ހޯދައިދީފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ 18 ން 23 ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 100 މިޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 18 އަހަރުންދަށުގެ އިވެންޓް ޤައުމީ ރިކޯރޑަކާއިއެކު، 01:24.65 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ މިއަހަރު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި 59 ވަނަ މައިލޯ، ޕެރަމް މެލޭޝިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ގައި 100 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01:25.06 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ ސާޖިނާ މި މުބާރާތުގައި އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 2 ވަނަ މެޑަލްއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ވަނީ މިހާތަނަށް 11 މެޑަލް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފައެވެ. އެއީ، 10 ރަންވަންލޯ މެޑަލްއާއި، 1 ރިހި މެޑަލްއެވެ.


our sponsors and partners

ފެތުމުގެ ފުރަތަމަ ރިހި މެޑަލް ސާޖިނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދީފި
read more

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

aminath shajan with bronze medal, 800m freestyle, 1st south asian aquatic championships

މިހާރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގައި 800 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް، 18 އަހަރުން މަތީގެ އިވެންޓުން އައިމިނަތު ޝަޖަން ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

11:18.50 އިން ރޭސްފުރިހަމަކޮށް ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން މި މެޑަލް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުން މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން 7 ވަނަ މެޑަލްއެވެ.


our sponsors and partners

ރާއްޖެއަށް އިތުރު ރަންވަންލޯ މެޑަލްއެއް ޝަޖަން ހޯދައިދީފި: ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއެޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް

aishath sajina with bronze medal, 50m breaststroke, 1st south asian aquatic championships

މިހާރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ ފުރަތަމަދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލްހޯދައި، 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑު އާކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދި އިވެންޓްތަކާއި، ފެތުންތެރިންގެ ނަންތައް:

50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް، 18 އަހަރުން މަތި އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިޝަތު ސާޖިނާ

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 15 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ހަމްނާ އަޙްމަދު
 • އައިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް
 • އީމާ މުޙައްމަދު ފަޙުމީ
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން ދަށް އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް
 • ޢައިޝަތު ތުޙުފާ ނާޒިމް
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި އަންހެން، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • އައިމިނަތު އަޒްކާ ޢާދިލް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 15 އަހަރުންދަށް މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޢަލީ އިންމާން
 • އައިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް
 • ޙަސަން ޒައިން
 • ހަމްނާ އަޙްމަދު

4 ގުނަ 100 މީޓަރ މިޑްލޭ ރިލޭ، 18 އަހަރުން މަތި، މިކްސްޑް، ރަންވަންލޯ މެޑަލް.

 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

އައިޝަތު ސާޖިނާ ވަނީ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިން ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ. ސާޖިނާ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ، 00:37.98 ން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ، މިއަހަރު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވުނު 59 ވަނަ މައިލޯ، ޕެރަމް މެލޭޝިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ގައި ވާދަކޮށް 00:38.17 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ދިވެހި ފެތުންތެރިން ވަނީ އިތުރު އެއް ރެކޯރޑް އާކޮށްފައެވެ. އެއީ، 4 ގުނަ 100 މިޑްލޭ ރިލޭ، މިކްސްޑް ރޭސް 05:26.02 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. އި އިވެންޓް މީގެ ކުރިން އެންމެ ބާރަށް ފަތާފައިވަނީ 05:52.95 އިންނެވެ. ރިކޯރޑް އާކުރި ރިލޭ ޓީމްގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިންނަކީ:

 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން

our sponsors and partners

ހަ ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައި، ދެ ޤައުމީ ރިކޯރޑު އާކޮށްފި: ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް
read more

ދިހަވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

ދިހަވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން

photo by: images.mv / maldives olympic committee

ނޮވެންބަރ 14 ން 20 އަށް ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 ވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް އާމިނަތު ޝަޖަން އަދި ޙަސަން އަޝްރަފް ހޮވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ ފެތުންތެރިން ހޮވާފައިވަނީ، މިކަމަށްޓަކައި ޙާއްސަކޮށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑްތަކުގެ އެސިސްޓަންޓް ހެޑްކޯޗު، އިބްރާޙީމް މޫސާ އެވެ. އަދި މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެންދާނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، މުޙައްމަދު ޝާރިފް އެވެ.

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Trial Event Time FINA Points FINA Point for top 3 Events
Female
Aminath Shajan WSC 50m Freestyle 00:31.91 386
Aminath Shajan ASC 100m Freestyle 01:10.36 378
Aminath Shajan ASC 50m Butterfly 00:37.02 285 1049
Aminath Shajan WSC 100m Freestyle 01:10.43 377
Aminath Shajan ASC 50m Freestyle 00:32.45 367
Aminath Shajan WSC 50m Butterfly 00:38.15 260
Aishath Sajina WSC 50m Freestyle 00:33.25 341
Aishath Sajina WSC 50m Breaststroke 00:41.35 337
Aishath Sajina ASC 100m Breaststroke 01:31.42 317 995
Aishath Sajina WSC 100m Freestyle 01:18.43 273
Aishath Sajina ASC 50m Freestyle 00:33.36 338
Aishath Sajina ASC 50m Breaststroke 00:41.54 333
Aishath Sajina WSC 100m Breaststroke 01:35.02 282
Aishath Sausan WSC 50m Freestyle 00:32.34 371
Aishath Sausan WSC 100m Freestyle 01:13.60 330
Aishath Sausan WSC 50m Backstroke 00:38.70 291 992
Aishath Sausan WSC 50m Breaststroke 00:44.54 270
Aishath Sausan WSC 50m Butterfly 00:38.42 255
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Freestyle 00:34.86 296
Anmau Ahmed Saleem ASC 100m Freestyle 01:16.95 289
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Butterfly 00:37.08 284 869
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Breaststroke 00:44.67 267
Anmau Ahmed Saleem ASC 100m Butterfly 01:30.40 220
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Backstroke 00:43.06 211
Anmau Ahmed Saleem ASC 50m Freestyle 00:34.90 295
Anmau Ahmed Saleem WSC 100m Freestyle 01:16.99 289
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Butterfly 00:38.21 259
Anmau Ahmed Saleem WSC 50m Breaststroke 00:45.23 258
Anmau Ahmed Saleem WSC 100m Butterfly 01:35.82 185
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Freestyle 00:34.06 317
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Freestyle 01:17.78 280
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Backstroke 00:40.69 251 848
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Butterfly 00:40.93 211
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Backstroke 01:33.74 202
Aishath Ulya Shaig WSC 100m Butterfly 01:42.07 153
Aishath Ulya Shaig WSC 50m Freestyle 00:34.67 301
Aishath Ulya Shaig WSC 100m Freestyle 01:18.23 275
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Backstroke 00:41.18 242
Aishath Ulya Shaig ASC 50m Butterfly 00:41.72 199
Aishath Ulya Shaig ASC 100m Butterfly 01:45.47 138
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Breaststroke 01:34.39 288
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Breaststroke 00:43.98 280
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Freestyle 01:19.24 265 833
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Freestyle 00:36.77 252
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Backstroke 00:41.12 243
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Butterfly 00:41.68 200
Aishath Hulva Khulail ASC 100m Butterfly 01:34.64 192
Aishath Hulva Khulail ASC 50m Breaststroke 00:44.11 278
Aishath Hulva Khulail WSC 100m Breaststroke 01:39.87 243
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Backstroke 00:43.26 208
Aishath Hulva Khulail WSC 50m Butterfly 00:43.37 177
Aishath Hulva Khulail WSC 100m Butterfly 01:38.98 167
Hamna Ahmed WSC 50m Freestyle 00:35.96 269
Hamna Ahmed ASC 100m Freestyle 01:19.94 258
Hamna Ahmed WSC 50m Backstroke 00:43.45 206 733
Hamna Ahmed WSC 50m Breaststroke 00:49.13 201
Hamna Ahmed WSC 50m Butterfly 00:42.76 185
Hamna Ahmed WSC 100m Breaststroke 01:50.94 177
Hamna Ahmed WSC 100m Butterfly 01:48.88 126
Hamna Ahmed WSC 100m Freestyle 01:24.03 222
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 100m Freestyle 01:21.25 246
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Freestyle 00:37.48 238
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Butterfly 00:42.18 193 677
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Breaststroke 00:52.02 169
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Backstroke 00:49.22 141
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 100m Butterfly 01:45.53 138
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 100m Freestyle 01:22.82 232
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Freestyle 00:37.89 230
Aflaak Taai’aa Binthi Suood WSC 50m Butterfly 00:43.22 179
Aflaak Taai’aa Binthi Suood ASC 50m Breaststroke 00:53.46 156
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Freestyle 00:36.47 258
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Breaststroke 00:47.80 218
Aishath Zeeba Hamid WSC 50m Backstroke 00:44.02 198 674
Eema Mohamed Fahumee ASC 50m Butterfly 00:39.63 232
Eema Mohamed Fahumee ASC 50m Freestyle 00:37.98 229
Eema Mohamed Fahumee WSC 100m Freestyle 01:26.49 203 664
Eema Mohamed Fahumee ASC 100m Butterfly 01:37.47 175
Eema Mohamed Fahumee WSC 50m Freestyle 00:37.96 229
Eema Mohamed Fahumee ASC 100m Freestyle 01:28.05 193
Eema Mohamed Fahumee WSC 50m Butterfly 00:43.48 176
Eema Mohamed Fahumee WSC 100m Butterfly 01:44.47 142
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Freestyle 00:37.71 234
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Freestyle 01:25.14 213
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Breaststroke 00:48.43 210 657
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Backstroke 00:43.37 207
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Backstroke 01:34.38 198
Aminath Zana Shiraz ASC 100m Breaststroke 01:47.59 194
Aminath Zana Shiraz ASC 50m Butterfly 00:44.71 162
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Freestyle 00:38.17 225
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Backstroke 00:46.33 170
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Breaststroke 00:51.91 170
Aminath Zana Shiraz WSC 50m Butterfly 00:45.37 155
Aishath Anha Haisham WSC 50m Freestyle 00:36.65 254
Aishath Anha Haisham WSC 50m Backstroke 00:41.68 233
Aishath Anha Haisham WSC 100m Backstroke 01:41.33 160 647
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Breaststroke 00:47.49 223
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Breaststroke 01:45.36 207
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Freestyle 00:39.28 207 637
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Freestyle 01:31.01 175
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Backstroke 00:48.75 146
Aishath Thufa Nazim ASC 50m Butterfly 00:47.20 137
Aishath Thufa Nazim ASC 100m Butterfly 02:07.13 79
Fathimath Zuhura Ismail WSC 100m Freestyle 01:21.79 241
Fathimath Zuhura Ismail WSC 50m Backstroke 00:43.34 207
Fathimath Zuhura Ismail WSC 100m Backstroke 01:35.93 188 636
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Freestyle 00:38.53 219
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Breaststroke 00:49.44 197
Aishath Thuhufa Nazim WSC 100m Breaststroke 01:51.83 173 589
Aishath Thuhufa Nazim WSC 50m Butterfly 00:50.24 114
Fathimath Zuha Ziyad ASC 50m Freestyle 00:38.91 213
Fathimath Zuha Ziyad ASC 50m Backstroke 00:44.06 197
Fathimath Zuha Ziyad ASC 100m Freestyle 01:31.93 169 579
Fathimath Zuha Ziyad ASC 100m Backstroke 01:39.96 166
Fathimath Zuha Ziyad WSC 50m Freestyle 00:41.34 177
Fathimath Zuha Ziyad WSC 50m Backstroke 00:46.31 170
Fathimath Zuha Ziyad WSC 100m Backstroke 01:49.76 126
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Freestyle 00:38.36 222
Aminath Juhaina Mohamed ASC 100m Freestyle 01:28.72 188
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Butterfly 00:45.80 150 560
Aminath Juhaina Mohamed WSC 50m Breaststroke 00:58.75 117
Aminath Juhaina Mohamed ASC 100m Breaststroke 02:08.74 113
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Freestyle 00:38.71 216
Aminath Juhaina Mohamed WSC 100m Freestyle 01:32.23 168
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Butterfly 00:47.72 133
Aminath Juhaina Mohamed ASC 50m Breaststroke 00:58.92 116
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Breaststroke 00:50.17 189
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Freestyle 00:41.27 178
Thoola Abdul Haseeb WSC 100m Breaststroke 01:51.58 174 541
Thoola Abdul Haseeb ASC 100m Freestyle 01:33.63 160
Thoola Abdul Haseeb WSC 50m Backstroke 00:49.56 138
Thoola Abdul Haseeb ASC 50m Freestyle 00:42.51 163
Thoola Abdul Haseeb ASC 100m Breaststroke 01:54.18 162
Thoola Abdul Haseeb ASC 50m Breaststroke 00:53.49 156
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Freestyle 00:45.88 129
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 100m Breaststroke 02:08.28 114
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 100m Freestyle 01:45.95 110 353
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Breaststroke 01:02.30 98
Aishath Mufliha Ziyadh ASC 50m Backstroke 00:57.72 87
Male
Hassan Ashraf WSC 50m Breaststroke 00:34.36 396
Hassan Ashraf ASC 50m Freestyle 00:27.95 380
Hassan Ashraf WSC 100m Breaststroke 01:18.49 355 1131
Hassan Ashraf ASC 100m Freestyle 01:04.73 334
Hassan Ashraf ASC 50m Butterfly 00:32.29 307
Hassan Ashraf ASC 50m Backstroke 00:36.25 230
Hassan Ashraf WSC 50m Freestyle 00:28.26 368
Hassan Ashraf ASC 50m Breaststroke 00:35.93 347
Hassan Ashraf ASC 100m Breaststroke 01:20.48 329
Mohamed Nazran Nazeer ASC 50m Freestyle 00:29.01 340
Mohamed Nazran Nazeer ASC 50m Butterfly 00:31.55 329
Mohamed Nazran Nazeer WSC 100m Freestyle 01:06.49 308 977
Mohamed Nazran Nazeer ASC 100m Butterfly 01:18.07 238
Mohamed Nazran Nazeer WSC 50m Freestyle 00:29.01 340
Mohamed Nazran Nazeer WSC 50m Butterfly 00:31.58 328
Mohamed Nazran Nazeer ASC 100m Freestyle 01:06.69 305
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Freestyle 00:28.87 345
Abdullah Aeham Mohamed WSC 100m Freestyle 01:06.49 308
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Butterfly 00:33.22 282 935
Abdullah Aeham Mohamed ASC 50m Backstroke 00:35.52 244
Abdullah Aeham Mohamed ASC 100m Backstroke 01:20.37 225
Abdullah Aeham Mohamed WSC 50m Freestyle 00:28.99 341
Abdullah Aeham Mohamed ASC 100m Freestyle 01:08.40 283
Abdullah Aeham Mohamed WSC 50m Backstroke 00:35.60 243
Abdullah Aeham Mohamed WSC 100m Backstroke 01:21.76 214
Ali Imaan ASC 50m Freestyle 00:29.56 321
Ali Imaan WSC 100m Freestyle 01:06.26 311
Ali Imaan ASC 50m Butterfly 00:33.31 280 912
Ali Imaan ASC 50m Backstroke 00:36.52 225
Ali Imaan ASC 100m Backstroke 01:21.12 219
Ali Imaan WSC 50m Freestyle 00:29.56 321
Ali Imaan ASC 100m Freestyle 01:06.48 308
Ali Imaan WSC 50m Butterfly 00:33.52 275
Ali Imaan WSC 50m Backstroke 00:37.10 214
Ali Imaan WSC 100m Backstroke 01:23.52 200
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Butterfly 00:31.89 319
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Freestyle 00:29.80 314
Ahmed Maaniu Hussain WSC 50m Backstroke 00:37.23 212 845
Muhammad Maan Hamid WSC 50m Butterfly 00:33.69 270
Muhammad Maan Hamid WSC 50m Breaststroke 00:41.16 230
Muhammad Maan Hamid WSC 100m Breaststroke 01:31.94 221 721
Muhammad Maan Hamid WSC 100m Butterfly 01:21.75 207
Leevaan Abdul Saththar WSC 50m Freestyle 00:33.33 224
Leevaan Abdul Saththar WSC 100m Freestyle 01:16.97 199
Leevaan Abdul Saththar WSC 50m Breaststroke 00:48.18 143 566
Umar Ali Riyaz WSC 50m Freestyle 00:35.29 189
Umar Ali Riyaz WSC 100m Freestyle 01:20.60 173
Umar Ali Riyaz WSC 50m Butterfly 00:40.25 158 520

our sponsors and partners

ދިހަވަނަ އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް އަށް އަޝްރަފް އަދި ޝަޖަން
read more

ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ފުރައިފި

ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ފުރައިފި

swimmers representing maldives at the 1st south asian aquatic championships 2016 (photo by: Firass)

މި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 18 ން 23 ށް ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ރާއްޖެއިން ފުރައިފިއެވެ. ސާކް ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ސައުތު އޭޝިއަން ސްވިމިންގ ފެޑަރޭޝަނާއި ސްރީލަންކާ އެކުއަޓިކް ސްޕޯރޓްސް ޔޫނިއަންއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވޭ މިމުބާރާތުގައި ސާރކް ސަރަޙައްދުގެ 7 ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ، އަފްގާނިސްތާން، ބަންގަލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން، ނޭޕާލް، ސްރީލަންކާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާނީ 23 ފެތުންތެރިންނެވެ.

ފިރިހެން ފެތުންތެރިން:

 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • ލީވާން އަބްދުލް ސައްތާރު
 • ޙަސަން ޒައިން
 • ޢަލީ އިއްމާން
 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • އުމަރު ޢަލީ ރިޔާޒު
 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން

އަންހެން ފެތުންތެރިން:

 • އައިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިމިނަތު ޝަޖަން
 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • އައިމިނަތު އަޒްކާ އާދިލް
 • އައިޝަތު މުފްލިޙާ ޒިޔާދު
 • ފާތިމަތު ޒުހާ ޒިޔާދު
 • އައިމިނަތު ޒާނާ ޝިރާޒް
 • އައިޝަތު ތުޙުފާ ނާޒިމް
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • އަފްލާކް ތާއިޢާ ބިންތި ސުޢޫދު
 • ތޫލާ އަބްދުލް ޙަސީބް
 • އައިޝަތު ޙުލްވާ ޚުލައިލް
 • އައިޝަތު އުލްޔާ ޝާއިޤް
 • އީމާ މުޙައްމަދު ފަޙުމީ
 • އައިމިނަތު ޖުހައިނާ މުޙައްމަދު
 • ޙަމްނާ އަޙްމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ޚަރަކާތްތެރިވާނީ އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު އަދި މުޙައްމަދު ޒާޙިދެވެ.  މެނޭޖަރެއްގެގޮތުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން ހުންނާނީ ޢަލީ ޝަމީމެވެ. އަދި އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަރިޔަމް ނަފްޙާ ޢަލީ ޚަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

ތިން އުމުރުފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މިމުބާރާތުގައި އަށާރައަހަރުން މަތި، އަށާރައަހަރުން ދަށް އަދި ފަނަރަ އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކުގައި ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ފުރަތަމަ ސައުތު އޭޝިއަން އެކުއަޓިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ފުރައިފި
read more

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ފަށައިފި

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ފަށައިފި

photo archive

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 2 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްއިން ސްޕޮންސަރކޮށް، އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 201 ފެތުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ 104 އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި 97 ފިރިހެން ފެތުންތެރިންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 6 ކެޓަގަރީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބާއްވާ ކެޓަގަރީތައް:

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

our sponsors and partners

އެމް.އޭ.ސީ.އެލް ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ފަށައިފި
read more

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15ށް

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15ށް

from 40th national swimming competition 2015 – photo by president’s office

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ 2 ވަނަ ސްވިމަރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ ފެތުމުގެ މުބާރާތް އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި: 6 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް: އޮންލައިން ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި
 • މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Masters Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
200m Freestyle
400m Freestyle
11 11 11 11 11 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016
2nd Swimmers Challenging Trophy 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15 ށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 6 އޮކްޓޫބަރ 2016 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު: އޮންލައިން ލިންކް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް

އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނަށް އަލަށްވުމަށް ބޭނުންވާފަރާތްތަކުން، އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރޝިޕް ފީ އަދި މެންބަރަކަށް ވާން އެދޭ ފޯރމް (ފޮޓޮއާއިއެކު) ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


our sponsors and partners

ސްވިމާރސް ޗެލެންޖިންގ ޓްރޮފީ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 އޮކްޓޫބަރ 12 ން 15ށް
read more

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި

photo by: images.mv / maldives olympic committee

ޑިސެމްބަރ 6 ން 12 އަށް ކެނަޑާގެ ވިންސާގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 13 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ހަތަރު ފެތުންތެރިން ހޮވައިފިއެވެ. 3 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި މި މުބާރާތަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު ޓްރަޔަލްގައި ވާދަކޮށް ހޮވިފައިވާ ފެތުންތެރިން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 1. ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް
 2. އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާން
 3. އާމިނަތު ޝަޖަން
 4. އާއިޝަތު ސައުސަން

ޓްރަޔަލްގެ ނަތީޖާ:

Name Gender Event Time FINA Points FINA Points for top 3 Events
Aminath Shajan Female 50m Freestyle 00:31.91 386
Aminath Shajan Female 100m Freestyle 01:10.43 377
Aminath Shajan Female 50m Butterfly 00:38.15 260 1023
Aishath Sausan Female 50m Freestyle 00:32.34 371
Aishath Sausan Female 100m Freestyle 01:13.60 330
Aishath Sausan Female 50m Backstroke 00:38.70 291 992
Aishath Sausan Female 50m Breaststroke 00:44.54 270
Aishath Sausan Female 50m Butterfly 00:38.42 255
Aishath Sajina Female 50m Freestyle 00:33.25 341
Aishath Sajina Female 50m Breaststroke 00:41.35 337
Aishath Sajina Female 100m Breaststroke 01:35.02 282 960
Aishath Sajina Female 100m Freestyle 01:18.43 273
Anmau Ahmed Saleem Female 50m Freestyle 00:34.86 296
Anmau Ahmed Saleem Female 100m Freestyle 01:16.99 289
Anmau Ahmed Saleem Female 50m Butterfly 00:38.21 259 844
Anmau Ahmed Saleem Female 50m Breaststroke 00:45.23 258
Anmau Ahmed Saleem Female 100m Butterfly 01:35.82 185
Aishath Ulya Shaig Female 50m Freestyle 00:34.67 301
Aishath Ulya Shaig Female 100m Freestyle 01:18.23 275
Aishath Ulya Shaig Female 50m Backstroke 00:40.69 251 827
Aishath Ulya Shaig Female 50m Butterfly 00:40.93 211
Aishath Ulya Shaig Female 100m Butterfly 01:42.07 153
Aishath Hulva Khulail Female 50m Breaststroke 00:43.98 280
Aishath Hulva Khulail Female 100m Breaststroke 01:39.87 243
Aishath Hulva Khulail Female 50m Backstroke 00:43.26 208 731
Aishath Hulva Khulail Female 50m Butterfly 00:43.37 177
Aishath Hulva Khulail Female 100m Butterfly 01:38.98 167
Hamna Ahmed Female 50m Freestyle 00:35.96 269
Hamna Ahmed Female 100m Freestyle 01:24.03 222
Hamna Ahmed Female 50m Backstroke 00:43.45 206 697
Hamna Ahmed Female 50m Breaststroke 00:49.13 201
Hamna Ahmed Female 50m Butterfly 00:42.76 185
Hamna Ahmed Female 100m Breaststroke 01:50.94 177
Hamna Ahmed Female 100m Butterfly 01:48.88 126
Aishath Zeeba Hamid Female 50m Freestyle 00:36.47 258
Aishath Zeeba Hamid Female 50m Breaststroke 00:47.80 218
Aishath Zeeba Hamid Female 50m Backstroke 00:44.02 198 674
Aishath Anha Haisham Female 50m Freestyle 00:36.65 254
Aishath Anha Haisham Female 50m Backstroke 00:41.68 233
Aishath Anha Haisham Female 100m Backstroke 01:41.33 160 647
Aflaak Taai’Aa Binthi Suood Female 100m Freestyle 01:22.82 232
Aflaak Taai’Aa Binthi Suood Female 50m Freestyle 00:37.89 230
Aflaak Taai’Aa Binthi Suood Female 50m Butterfly 00:43.22 179 641
Aflaak Taai’Aa Binthi Suood Female 50m Breaststroke 00:52.02 169
Fathimath Zuhura Ismail Female 100m Freestyle 01:21.79 241
Fathimath Zuhura Ismail Female 50m Backstroke 00:43.34 207
Fathimath Zuhura Ismail Female 100m Backstroke 01:35.93 188 636
Eema Mohamed Fahumee Female 50m Freestyle 00:37.96 229
Eema Mohamed Fahumee Female 100m Freestyle 01:26.49 203
Eema Mohamed Fahumee Female 50m Butterfly 00:43.48 176 608
Eema Mohamed Fahumee Female 100m Butterfly 01:44.47 142
Aishath Thuhufa Nazim Female 50m Freestyle 00:38.53 219
Aishath Thuhufa Nazim Female 50m Breaststroke 00:49.44 197
Aishath Thuhufa Nazim Female 100m Breaststroke 01:51.83 173 589
Aishath Thuhufa Nazim Female 50m Butterfly 00:50.24 114
Aminath Zana Shiraz Female 50m Freestyle 00:38.17 225
Aminath Zana Shiraz Female 50m Backstroke 00:46.33 170
Aminath Zana Shiraz Female 50m Breaststroke 00:51.91 170 565
Aminath Zana Shiraz Female 50m Butterfly 00:45.37 155
Thoola Abdul Haseeb Female 50m Breaststroke 00:50.17 189
Thoola Abdul Haseeb Female 50m Freestyle 00:41.27 178
Thoola Abdul Haseeb Female 100m Breaststroke 01:51.58 174 541
Thoola Abdul Haseeb Female 50m Backstroke 00:49.56 138
Aminath Juhaina Mohamed Female 50m Freestyle 00:38.36 222
Aminath Juhaina Mohamed Female 100m Freestyle 01:32.23 168
Aminath Juhaina Mohamed Female 50m Butterfly 00:45.80 150 540
Aminath Juhaina Mohamed Female 50m Breaststroke 00:58.75 117
Fathimath Zuha Ziyad Female 50m Freestyle 00:41.34 177
Fathimath Zuha Ziyad Female 50m Backstroke 00:46.31 170
Fathimath Zuha Ziyad Female 100m Backstroke 01:49.76 126 473
Nishwan Ibrahim Male 100m Freestyle 00:59.08 500
Nishwan Ibrahim Male 50m Butterfly 00:28.53 485
Nishwan Ibrahim Male 50m Freestyle 00:27.18 455 1440
Ismail Muthasim Adnan Male 100m Freestyle 01:00.99 400
Ismail Muthasim Adnan Male 50m Freestyle 00:27.72 390
Ismail Muthasim Adnan Male 50m Butterfly 00:30.74 356 1146
Ismail Muthasim Adnan Male 100m Butterfly 01:08.34 356
Ismail Muthasim Adnan Male 50m Backstroke 00:37.93 201
Mubal Azzam Ibrahim Male 50m Freestyle 00:27.88 383
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Freestyle 01:02.08 379
Mubal Azzam Ibrahim Male 50m Breaststroke 00:34.98 376 1138
Mubal Azzam Ibrahim Male 100m Breaststroke 01:19.37 343
Hassan Ashraf Male 50m Breaststroke 00:34.36 396
Hassan Ashraf Male 50m Freestyle 00:28.26 368
Hassan Ashraf Male 100m Breaststroke 01:18.49 355 1119
Mohamed Nazran Nazeer Male 50m Freestyle 00:29.01 340
Mohamed Nazran Nazeer Male 50m Butterfly 00:31.58 328
Mohamed Nazran Nazeer Male 100m Freestyle 01:06.49 308 976
Ali Imaan Male 50m Freestyle 00:29.56 321
Ali Imaan Male 100m Freestyle 01:06.26 311
Ali Imaan Male 50m Butterfly 00:33.52 275 907
Ali Imaan Male 50m Backstroke 00:37.10 214
Ali Imaan Male 100m Backstroke 01:23.52 200
Abdullah Aeham Mohamed Male 50m Freestyle 00:28.99 341
Abdullah Aeham Mohamed Male 100m Freestyle 01:06.49 308
Abdullah Aeham Mohamed Male 50m Backstroke 00:35.60 243 892
Abdullah Aeham Mohamed Male 100m Backstroke 01:21.76 214
Ahmed Maaniu Hussain Male 50m Butterfly 00:31.89 319
Ahmed Maaniu Hussain Male 50m Freestyle 00:29.80 314
Ahmed Maaniu Hussain Male 50m Backstroke 00:37.23 212 845
Muhammad Maan Hamid Male 50m Butterfly 00:33.69 270
Muhammad Maan Hamid Male 50m Breaststroke 00:41.16 230
Muhammad Maan Hamid Male 100m Breaststroke 01:31.94 221 721
Muhammad Maan Hamid Male 100m Butterfly 01:21.75 207
Leevaan Abdul Saththar Male 50m Freestyle 00:33.33 224
Leevaan Abdul Saththar Male 100m Freestyle 01:16.97 199
Leevaan Abdul Saththar Male 50m Breaststroke 00:48.18 143 566
Umar Ali Riyaz Male 50m Freestyle 00:35.29 189
Umar Ali Riyaz Male 100m Freestyle 01:20.60 173
Umar Ali Riyaz Male 50m Butterfly 00:40.25 158 520

our sponsors and partners

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގެ 13 ވަނަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރާ ފެތުންތެރިން އިޢުލާނުކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

cover photo: images.mv

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް ގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ. ސަޖަން މިރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 01:05.71 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު އިންޑިއާގެ ގްވާހަތީގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 01:06.28 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. ސާފްގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަންވަންލޯމެޑަލް ހޯދައިދިން ފެތުންތެރިޔާ އިންޑިވިޖުއަލް އިވެންޓްތަކުން އާކުރި 15 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

މަކީޓާ 14 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 17 ން 20 އޮގަސްޓް 2016 އަށް

މަކީޓާ 14 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 17 ން 20 އޮގަސްޓް 2016 އަށް

makita 14th swimming association championship 2016

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ 14 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 17 އިން 20 އަށް މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

main sponsor: makita

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 10 އަހަރުން ދަށް
 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން މަތި

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Over 16 Under 16 Under 14 Under 12 Under 10 Events
        25m Freestyle
      25m Backstroke
      25m Breaststroke
      25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m Butterfly
  100m Freestyle
    100m Backstroke
    100m Breaststroke
    100m Butterfly
      100m Individual Medley
    200m Individual Medley
9 9 9 9 9 Total Event

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ 14 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016
Makita 14th Swimming Association Championship 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 އޮގަސްޓް 17 ން 20 ށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 14 އޮގަސްޓް 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު: ލިންކް


our sponsors and partners

މަކީޓާ 14 ވަނަ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 17 ން 20 އޮގަސްޓް 2016 އަށް
read more

ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު ޢީދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލާނީ ފެތުންތެރިޔާ ސަޖަން

ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު ޢީދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލާނީ ފެތުންތެރިޔާ ސަޖަން

aminath shajan (photo by: images.mv)

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯގައި 2016 އޮގަސްޓް 5 ން 21 ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 31 ވަނަ އޮލިމްޕިއާޑްގެ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު ޢީދު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދިދަ އުފުއްލާނީ މިއަހަރު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައިދިން ފެތުންތެރިޔާ ގ.ކުރެންދޫގެ އާމިނަތު ސަޖަންއެވެ.

އިބްރާޙީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަޖަންއަށް ދިދަ ޙަވާކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް، އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދައުފުލުމަށް ފެތުންތެރިޔާ ސަޖަންއަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީންނެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޝަޖަންވަނީ އިންޑީވިޑުއަލް އިވެންޓްތަކުން 14 ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށް، 3 ޓީމް އިވެންޓްގައި ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ. އަދި ސަޖަން ވަނީ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ކާމިޔާބީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ތައިލެންޑްގައި ބޭއްވި ސްޕީޑޯ ތައިލެންޑް އޭޖްގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކޮށް، 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑިއަލް މިޑްލޭ އިވެންޓުން ރަންވަންލޯ މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ.

ޝަޖަންގެ އިތުރުން މިމުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިއެއްގެގޮތުގައި ބައިވެރިވަނީ ނިޝްވާން އިބްރާޙީމެވެ. ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ހެޑްކޯޗު އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނު ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން ޓީމް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޝާރިފެވެ.

މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކް ކުޅިވަރު ޢީދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމްޞީލްކުރާނީ ޖުމްލަ 2 ކުޅިވަރެއްގައެވެ. އެއީ ސްވިމިންގ އަދި އެތްލެޓިކްސްއިންނެވެ.


Swimming Team participating at the Rio 2016 Olympic Games


our sponsors and partners

ރިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ކުޅިވަރު ޢީދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލާނީ ފެތުންތެރިޔާ ސަޖަން
read more

ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ނިޝްވާން އަދި ސަޖަން

ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ނިޝްވާން އަދި ސަޖަން

nishwan and shajan (photo of shajan by: images.mv)

ބްރެޒިލްގެ ރިއޯގައި އޮގަސްޓް 5 ން 21 ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރުމަށް ނިޝްވާން އިބްރާޙީމް އަދި އާމިނަތު ސަޖަން ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތު ނިޝްވާން އާއި ސަޖަން އަށް ލިބިފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ފާއިތުވި ދެއަހަރުބޭއްވި ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، އެދެފެތުންތެރިން ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާގެ ކުރިއެރުމަށްބަލައި އެޖަމްޢިއްޔާއިންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ނިޝްވާން ފެތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ 50 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓެވެ. އަދި ސަޖަން ފެތުމަށް ހަމެޖިފައިވަނީ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވާ ނިޝްވާން އަދި ސަޖަންއަކީ މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި، ފީނާ އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑާރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިހާރުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ދެފެތުންތެރީންނެވެ. މީގެތެރެއިން ނިޝްވާން ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދަނީ ސައުތު އެފްރިކާގެ ޑަރބަންގައެވެ. އަދި، ސަޖަން ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދަނީ ތައިލަންޑްގެ ޕުކެޓްގައެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ފެތުންތެރިންގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ހެޑް ކޯޗް، އިސްމާޢީލް ފަރުޙާނެވެ. މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި ސްވިމިންގ ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެންދާނީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު ޝާރިފެވެ.


Swimming Team participating at the Rio 2016 Olympic Games


our sponsors and partners

ރިއޯ 2016 އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ނިޝްވާން އަދި ސަޖަން
read more

ފަސްކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން 1 ވަނަ މުބާލް އަށާއި ސައުސަން އަށް

ފަސްކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން 1 ވަނަ މުބާލް އަށާއި ސައުސަން އަށް

mubal & sausan receiving their awards

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތުގެ 5  ކިލޯ މީޓަރު ރޭހުން 1 ވަނަ ހ. ސްނޫޕީ މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހީމް އާއި، ހ. ކެލާމާގޭ ޢާއިޝަތު ސައުސަން ހޯދައިފިއެވެ.

ހއ. ދިއްދޫ ފަޅުތެރޭގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތުގެ 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާހީމް 1 ވަނަ ހޯދީ 1 ގަޑީއިރާއި 23 މިނިޓް 9 ސިކުންތުން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށް، 14 ފެތުންތެރިންނާއި ވާދަކޮށްގެންނެވެ. ޢާއިޝަތު ސައުސަން 1 ވަނަ ހޯދީ 1 ގަޑިއިރާއި 39 މިނިޓް 45 ސިކުންތުން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށް، 7 ފެތުންތެރިންނާ  ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

5 ކިލޯމީޓަރު ރޭހުން ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީން 2 ވަނަ ހޯދީ މއ. ކަނބާލިފަރު ޙަސަން އަޝްރަފް އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދީ ހ. ރީތި ހިޔާ އަންވަރު ޙުސައިން އެވެ. އަންހެނުންގެ ކެޓަގަރީން 2 ވަނަ ހޯދީ ހ. ފަތިހުގެ ތަރި ހަމްނާ އަޙްމަދު އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދީ މއ. ރަންކޮކާގޭ ޢާއިޝަތު އަންހާ ހައިޝަމް އެވެ.

5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުގައި ވާދަކުރި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ފެތުންތެރިންވެސް ވަނީ ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބޭއްވި މާސްޓާޒް 1 ކިލޯމީޓަރު ރޭހުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފެތުންތެރިންވެސް ވަނީ ރޭސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. 1 ކިލޯމީޓަރު އޯޕަން ރޭހުގައި ބައިވެރިވި އަންހެން ފެތުންތެރިއަކާއި ފިރިހެން ފެތުންތެރިއަކު ރޭސް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ރޭހުގެ މެދުތެރެއިން ރޭހުން ވަކިވެފައި ވެއެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފެތުންތެރިންނަށް އިނާމާއި މެޑެލް އަދި ތަށި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުޙައްމަދު ލަޠީފް އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެނުންގެ ރޭހުން 1  ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ގ. ނައިޓް ޑްރީމް ލީވާން ޢަބްދުއްސައްތާރު އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ޕެނަމާ ހައުސް ޙުސައިން ޝާހު އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ހުދުއަސުރުމާގޭ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު އެވެ. 1 ކިލޯމީޓަރު ރޭހުން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ގ. ފެމީލިއާ ޢާއިޝަތު ޒީބާ ޙާމިދު އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހ. ފާލަންދޮށުގެއާގޭ އީމާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މއ. ފްރީ ޕާކް ޖުމައިރާ އާމިނަތު ޢާމިރު އެވެ. 35 އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރު ފުރާ އަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި މާސްޓާސް 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މއ. ލޭކްވުޑް އަޙްމަދު ފިރާސް ޢަފީފް އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ބަގީޗާގޭ އާދަމް ޝަފީޤް އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަަނީ ގދ. ގައްދޫ ކުންނާރުމާގޭ މުޙައްމަދު ޒާހިދު އެވެ. އަންހެނުންގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ޅ. ނައިފަރު ދުންފިނިގޭ ޚަދީޖާ ޢީސާ އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މ. ނިންފަރު އަޒްލީނާ ރަޝީދު އެވެ. 3 ވަަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ރޯޝަނީގޭ ޞަބީޙާ އާދަމް އެވެ.

75 ފެތުންތެރިންނާއެކު ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި އޮތީ 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހާއި 1 ކިލޯމީޓަރ މާސްޓާޒް ރޭހެވެ. މި މުބާރާތުގަައި މެންދުރު ފަހު ދަންފަޅީގައި ބޭއްވީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސްތަކެވެ. މި ރޭސްތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ބައިގައި 15 ފެތުންތެރިން އަދި އަންހެނުންގެ ބައިގައި 8 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރިއެވެ. ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ދިއްދޫން 45 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުބާރާތް ނިންމުމުގެރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫ ކައުންސިިލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބްރައީސް އަދި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިބްރައީސް އަދި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވިއެވެ.

HA.Dhidhdhoo Swimming Area


our sponsors and partners

ފަސްކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން 1 ވަނަ މުބާލް އަށާއި ސައުސަން އަށް
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށައިފި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށައިފި

HA.Dhidhdhoo Swimming Area

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

75 ފެތުންތެރިންނާއެކު ދިއްދޫގައި ފެށި މިމުބާރާތުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި ވަނީ 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގެ ފިރިހެނުންގެ ކެޓަގަރީ އާއި އަންހެނުންގެ ކެޓަގަރީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި 35 އަހަރުން މަތީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ އިވެންޓްތައްވެސް ވަނީ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގައި ބާއްވާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގަައި މެންދުރުފަހު ދަންފަޅީގައި އޮންނާނީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސްތަކެވެ. މި ރޭސްތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ބައިގައި 15 ފެތުންތެރިން އަދި އަންހެނުންގެ ބައިގައި 8 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

ދިއްދޫގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ދިއްދޫން 45 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެނުންގެ ރޭހުން 1  ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ގ. ނައިޓް ޑްރީމް ލީވާން ޢަބްދުއްސައްތާރު އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ޕެނަމާ ހައުސް ޙުސައިން ޝާހު އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ހުދުއަސުރުމާގޭ މުޙައްމަދު ޝާފިޢު އެވެ. 1 ކިލޯމީޓަރު ރޭހުން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ގ. ޕެމީލިއާ ޢާއިޝަތު ޒީބާ ޙާމިދު އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހ. ފާލަންދޮށުގެއާގޭ އީމާ މުޙައްމަދު ފަހުމީ އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މއ. ފްރީ ޕާކް ޖުމައިރާ އާމިނަތު ޢާމިރު އެވެ. 35 އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރު ފުރާ އަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި މާސްޓާސް 1 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުން ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މއ. ލޭކްވުޑް އަޙްމަދު ފިރާސް ޢަފީފް އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ބަގީޗާގޭ އާދަމް ޝަފީޤް އެވެ. 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަަނީ ގދ. ގައްދޫ ކުންނާރުމާގޭ މުޙައްމަދު ޒާހިދު އެވެ. އަންހެނުންގެ ބައިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ޅ. ނައިފަރު ދުންފިނިގޭ ޚަދީޖާ ޢީސާ އެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ މ. ނިންފަރު އަޒްލީނާ ރަޝީދު އެވެ. 3 ވަަނަ ހޯދާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫ ރޯޝަނީގޭ ޞަބީޙާ އާދަމް އެވެ.

HA.Dhidhdhoo Swimming Area – Officials


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށައިފި
read more

ހަތްދިހަ ފަސް ފެތުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަނީ

ހަތްދިހަ ފަސް ފެތުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަނީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް 75 ފެތުންތެރިންނާއެކު މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޤައުމީ 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފެށުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ޖަމްޢިއްޔާތައް އަދި އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ދަނީ ދިއްދޫގައި ކުރަމުންނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 5 ކިލޯޓަރުގެ ރޭހުގައި 15 ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭހުގައި އަންހެން 8 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި ފިރިހެން 38 ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާއިރު 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި އަންހެން 6 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ. އަދި 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލި 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭހުގައި ފިރިހެން 3 ފެތުންތެރިންނާއި އަންހެން 5 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދިއްދޫ އާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުން 45 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މާލޭގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ 30 ފެތުންތެރިން ވާދަ ކުރާނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ރޭސްތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ޖޫން 2016 ވާހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 07:00 ގައެވެ.

HA.Dhidhdhoo Swimming Area

HA.Dhidhdhoo Swimming Area


our sponsors and partners

ހަތްދިހަ ފަސް ފެތުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ފަށަނީ
read more

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް އަދި ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް އަދި ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފި

2nd Addu City Inter School Swimming Competition 2016

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް އަދި 1 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި 2 ވަނަ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 7 ސްކޫލަކުން ފެތުންތެރިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ސްކޫލަކުންނާއި މާލެއިން 3 ސްކޫލަކުންނެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުނަރުވެރި ފެތުންތެރިން އުފައްދައި ސްކޫލު ތަކުގެ ކުދިންނަށް ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިމަހުގެ 11 ން 14 އަށް އައްޑު ސިޓީ ގައި ބޭއްވި ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 220 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން އެކި ޢުމުރުފުރާގައި ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. އެއީ 12 އަހަރުން ދަށާއި 14 އަހަރުން ދަށާއި 16 އަހަރުން ދަށުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން 6 އަހަރުން ދަށާއި 8 އަހަރުންދަށް އަދި 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވި ކިޑްސް ފެސްޓިވަލްގައި އައްޑޫ ސިޓީން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލާއި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލާއި ނޫރާނީ ސްކޫލާއި ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޙުސައިނިއްޔާ ޕްރީ އެންޑް ޕްރައިމަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލެވެ. މީގެއިތުރުން މި މުބާރާތުގައި މާލެއިން އިސްކަންދަރު ސްކޫލާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި ކަލާފާން ސްކޫލުން ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ނިންމައި މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ހިތަދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރާއި ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި 8 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލެވެ. 10 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން އަދި ފިހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ ހިތަދޫ ސްކޫލެވެ.

ސްކޫލު ކުދިންގެ މުބާރާތުގައި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ ކަލާފާނު ސްކޫލެވެ. އަންހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލެވެ. 14 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލެވެ. ފިރިހެން 1 ވަނަ ސްކޫލުގެ އިތުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން 1 ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީވެސް އިސްކަންދަރު ސްކޫލެވެ.

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް އަދި ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

cover photo: images.mv

މެލޭސިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/ޕްރަމް މެލޭސިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2016 ގައި އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް ގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ. ސަޖަން މިރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 05:10.57 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަން އެވެ. އެއީ މިއަހަރު ތައިލަންޑްގައި ބޭއްވި ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް އޭޖް ގްރޫޕް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2016 ގައި 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 05:11.59 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިހިނގާ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަޖަން އާކުރި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ހއ.ދިއްދޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެސް، މި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 3 ން 4 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ޤައުމީ 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހާއި 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހެވެ. އަދި ޢުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުން އެކި ވަނަތަކަށްދާ ފެތުންތެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި މެޑެލް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 2016 މޭމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2016 މޭ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދާއި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް: 12 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގެ ޕޭޖް

our sponsors and partners

ހއ.ދިއްދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލުކުރުން
read more

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މެއި 11 ން 14 އަށް

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މެއި 11 ން 14 އަށް

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 11 އިން 14 އަށް، އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި މެއި މަހުގެ 09 ން 10ގެ ނިޔަލަށް 10 އަހަރާއި، 8 އަހަރާއި އަދި 6 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާތަކުގެ ފެތުންތެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

މުބާރާތުގެ ނަން: އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް
Addu City 2nd Inter School Swimming Competition 2016

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 މެއި 11 ން 14 އަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 08 މެއި 2016ގެ 14:00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

our sponsors and partners

އައްޑޫ ސިޓީ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 2 ވަނަ މުބާރާތް މެއި 11 ން 14 އަށް
read more

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

Aishath Sajina with her coach Miguel Lopez

މެލޭސިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/ޕްރަމް މެލޭސިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2016 ގައި އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓް ގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާޢިޝަތު ސާޖިނާ އާކޮށްފިއެވެ. ސާޖިނާ މިރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 00:38.17 އިން އިވެންޓް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ މިއަހަރު ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގެ ގްވަހާޓީގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓް 00:39.30 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ސާޖިނާ މިމުބާރާތުގައި އާކުރި 2 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ. އަދި މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް މިހިނގާ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާޖިނާ އާކުރި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

Amintah Shajan and Aishath Sajina with their coach Miguel Lopez

މެލޭސިއާގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 59 ވަނަ މައިލޯ/ޕްރަމް މެލޭސިއަން އޯޕަން ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 2016 ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01:25.06 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެން، މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސާޖިނާ އާކޮށްފިއެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސްކޮޓްލެންޑްގެ ގްލާސްގޯގައި ބޭއްވި 20 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 100 މީޓަރ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް އިވެންޓް 01:27.96 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން މިމުބާރާތުގައި އާކުރި ފުރަތަމަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

މި މޭ މަހުގެ 5 ން 8 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި އާޢިޝަތު ސާޖިނާގެ އިތުރުން އާމިނަތު ޝަޖަން ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި
read more

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް މާލެ ނޫނީ މާލެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވޗުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެވެސް އެއް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްވުމަށެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހއ. ދިއްދޫގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފެތުމުގެ އެންމެ ދިގު ރޭސްތައް ހިމެނޭ މި މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި މިއަހަރުގެ މޭމަހުގެ 6 އަދި 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައި މިހާރު ވަނީ އެކަން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަށާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ޤައުމީ 13 ވަނަ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި އޮންނާނީ 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހާއި 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނުގެ ރޭހެވެ. އަދި ޢުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް 1 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރޭސް ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ފެތުންތެރިންނާއި ފިރިހެން ފެތުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ވަކިވަކިންނެވެ.

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތުން އެކި ވަނަތަކަށްދާ ފެތުންތެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި މެޑެލް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 2016 މޭމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއެސޯސިއޭޝަނުން ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް 2016 މޭ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންވެސް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާއި ފޯމު ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 13 ވަނަ މުބާރާތް ހއ. ދިއްދޫގައި
read more

މަކިޓާ، ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

މަކިޓާ، ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، މަކިޓާ، ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މާލޭގެ 16 ސްކޫލެއްގެ އިތުރުން ދ. އަތޮޅު މަދްރަސާ އާއެކު ޖުމުލަ 17 ސްކޫލަކުން މި މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެސްޓިއޯ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ “މަކިޓާ” ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި 317 ދަރިވަރުން 4 ޢުމުރުފުރާ އެއްގައި ވާދަ ކުރެއެވެ. އެއީ 194 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނާއި 123 އަންހެން ދަރިވަރުންނެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 12 އަހަރުންދަށް، 14 އަހަރުންދަށް، 16 އަހަރުންދަށް އަދި 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާތަކަށެވެ.

މުބާރާތުގައި 25 މީޓަރާއި 50 މީޓަރު އަދި 100 މީޓަރާއި 200 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރޭސްތަކާއި 25 މީޓަރާއި 50 މީޓަރު އަދި 100 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް، ބްރެސްޓް ސްޓްރޯކް، ބަޓަފްލައި ސްޓްރޯކުގެ އިތުރުން 100 މީޓަރާއި 200 މީޓަރުގެ މިޑްލޭ ރޭސްތައް އޮންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފްރީ ސްޓައިލް އާއި މިޑްލޭ ރިލޭ އާއި މިކްސް ރިލޭ ރޭސް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ވަނީ 37 އިވެންޓް ނިންމާފައެވެ.

our sponsors and partners

މަކިޓާ، ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި
read more

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ދަރިވަރުންނާއެކު 1 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ދަރިވަރުންނާއެކު 1 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި

from first day of competition

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވާ، 1 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް މިއަދު މާލޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޖުމުލަ 15 ސްކޫލަކުން 81 އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި 91 ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތުން މިއަދު ފެށި މި ފެސްޓިވަލް މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވާފައި މިވަނީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރި ކުރުވައި ފަތަން ދަސްކުރުމުގެ ރޫޙް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އިތުރަށް ހަރުލައްވައި، މަތީފެންވަރުގެ ފެތުމުގެ ތަމްރީނުތައް ވީހާވެސް ޅަ ޢުމުރުގައި ދަރިވަރުންނަށް ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުފުރާގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމުގެ ރޫޙް ގެ ބަދަލުގައި ވީހާ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް މެއެވެ.

ސްކޫލު ކުދިންގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައި މިކަމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަހަރުގެތެރޭގައެވެ. މިގޮތުން ސްކޫލުތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ސްކޫލުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީނި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލްގައި 25 މީޓަރު އަދި 50 މީޓަރުގެ ފްލަޓާކިކް ޖެހުމުގެ ރޭސްތަކާއި 25 މީޓަރުގެ ފްރީ ސްޓައިލް، 25 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް، 25 މީޓަރު ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އަދި 25 މީޓަރު ބަޓަފްލައި ގެ ރޭސްތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 4 ގުނަ 25 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ ރޭހާއި 4 ގުނަ 25 މީޓަރު މިކްސް ރިލޭ ރޭސްތައް ވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މިފެސްޓިވަލްގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 6 އަހަރުން ދަށާއި 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރުފުރާ ތަކުގައެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން 2016 މޭ 9 ން 10 އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ގައިވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

our sponsors and partners

ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ދަރިވަރުންނާއެކު 1 ވަނަ ކިޑްސް ސްވިމިންގ ފެސްޓިވަލް ފަށައިފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

Amintah Shajan and Aishath Sajina with their coach Miguel Lopez

ތައިލަންޑްގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 05:11.59 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެން، މިއިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަންއެވެ. އެއީ މިއަހަރު އިންޑިއާގެ ގްވާހަތީގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 05:15.45 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ސަޖަން ވަނީ މިމުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އިންޑިވިޑުއަލް 3 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑު އާކޮށް، 1 ބްރައުންޒް މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 200 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 200 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

cover photo: images.mv

ތައިލަންޑްގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި އަންހެނުންގެ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފައިވަނީ 02:25.32 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަންއެވެ. އެއީ މިއަހަރު އިންޑިއާގެ ގްވާހަތީގައި ބޭއްވި 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 02:25.46 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ސަޖަން ވަނީ މިހާތަނަށް އިންޑިވިޑުއަލް 2 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑު އާކޮށް، 1 ބްރައުންޒް މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ.

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 200 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ތައިލަންޑްގައި މިހާރުކުރިއަށް ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ (19 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އޯޕަން ކެޓަގަރީ) ގެ ލޯމެޑަލް ޝަޖަން ހޯދައި، މިއިވެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ.

އާމިނަތު ސަޖަން 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށް، މި މުބާރާތުން ލޯމެޑަލް ހޯދައިފައިވަނީ 02:54.36 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެ ފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އަބާދުގައި ބޭއްވި 09 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ފެޑަރޭޝަން ގޭމްސް ގައި އައިޝަތު ސައުސަންއެވެ. ސައުސަން މިރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 3.00.29 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އެޕްރީލް މަހުގެ 1 ން 5 އަށް، ތައިލަންޑްގެ ޤައުމީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 2 ފެތުންތެރިން ކަމަށްވާ އާއިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އާމިނަތު ސަޖަން ބައިވެރިވަނީ 19 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އޯޕަން ކެޓަގަރީގައެވެ.

our sponsors and partners

ޤައުމީ ރެކޯރޑަކާއިއެކު 200 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް
read more

ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޝަޖަން އަދި ސާޖިނާ ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޝަޖަން އަދި ސާޖިނާ ބައިވެރިވެއްޖެ

ތައިލަންޑްގައި މިހާރުކުރިއަށް ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ރާއްޖޭގެ 2 ފެތުންތެރިން ކަމުގައިވާ އާމިނަތު ސަޖަން އަދި އާއިޝަތު ސާޖިނާ ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ދެފެތުންތެރިންނަކީ، ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާ، ފީނާ އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕްގައި ތައިލަންޑްގެ ތަޔަންނަޕޫރާ ހައި ޕްރޮފޮރމަންސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 2 ފެތުންތެރިންނެވެ.

މި އެޕްރީލް މަހުގެ 1 ން 5 އަށް، ތައިލަންޑްގެ ޤައުމީ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ 2 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވަނީ 19 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެން އޯޕަން ކެޓަގަރީގައެވެ.

our sponsors and partners

cover photo: images.mv

ސްޕީޑޯ ތައިލަންޑް ސްވިމިންގ އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސް ގައި ޝަޖަން އަދި ސާޖިނާ ބައިވެރިވެއްޖެ
read more

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ކްލަބްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވޭ މިމުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން 02 އެޕްރީލް 2016 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މިއަދު 15:45 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ބާއްވާނީ މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައެވެ. މިއީ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި އަޕްޑޭޓްސް: މުބާރާތުގެ ވެބްސައިޓް ޕޭޖް

ސްޓެޓިސްޓިކްސް:

Total Number of Teams: 10
Female Teams: 5
Male Teams: 5

Total Number of Swimmers: 77
Female Swimmers: 35
Male Swimmers: 42

Total Number of Events in the Competition: 84

Clubs Participated:

 1. Maldives Lifeguard Association
 2. Naad Sports Club
 3. New Lagoon Swimming Club
 4. Real T Sports Club
 5. Youth Sports Club

our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 1 ވަނަ މުބާރާތުގައި 10 ޓީމަކުން 74 ފެތުންތެރިން
read more

މަކީޓާ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް އެޕްރީލް 16 ން 22 އަށް

މަކީޓާ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް އެޕްރީލް 16 ން 22 އަށް

main sponsor

މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 16 އިން 22 އަށް، މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތަކީ، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން އިން ރާއްޖޭގައި މާކެޓްކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންގެންދާ މަކީޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް އިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވާ، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އަންނަނިވި އުމުރުފުރާތަކާއި، ކެޓަގަރީތަކުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 • 12 އަހަރުން ދަށް
 • 14 އަހަރުން ދަށް
 • 16 އަހަރުން ދަށް
 • 19 އަހަރުން ދަށް
 • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކެޓަގަރީ

މިމުބާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓްތައް:

Event SEN Under 12 Under 14 Under 16 Under 19
25m Freestyle
25m Backstroke
25m Breaststroke
25m Butterfly
50m Freestyle
50m Backstroke
50m Breaststroke
50m  Butterfly
100m Freestyle
100m Backstroke
100m Breaststroke
100m  Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
4x25m. Freestyle Relay
4x25m. Medley Relay
4x25m. Freestyle Mix Relay
4x50m. Freestyle Relay
4x50m. Medley Relay
4x100m. Freestyle Relay

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ސްކޫލް ކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް
Makita 14th Inter School Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: 2016 އެޕްރީލް 16 ން 22 ގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 3 އެޕްރީލް 2016 07 އެޕްރީލް 2016

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ލިންކް

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލްތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ، މިއެސޯސިއޭޝަނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯނު: 3323429

ފެކްސް: 3314206

އީމެއިލް: info@swimming.org.mv

އިވެންޓް މެނޭޖަރ: މުޙައްމަދު ޝާރިފް (sharif@swimming.org.mv)

our sponsors and partners

cover photo by: Naail Nihaadh

މަކީޓާ، ސްކޫލްކުދިންގެ ފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް އެޕްރީލް 16 ން 22 އަށް
read more

ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަނީ

ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަނީ

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެތުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިރޭ، (12 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ) ރާއްޖެއައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލެއިން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން: 1 ނަންބަރު ފާލަން، 12 ފެބްރުއަރީ 2016ގެ 21:45

ފެތުންތެރިންގެ ތެރެއިން އާއިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އައިމިނަތު ސަޖަން ނޭޕާލްގައި ބާއްވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕަކަށް ސީދާ ގްވަހަތީއިން ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫއަށް މިއަދު ހަވީރު ފުރާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ސްވިމިންގ ޓީމްގައި ހިމެނުނު އެންމެ ހަގު ފިރިހެން ފެތުންތެރިޔާ، އިސްމާޢިލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން އެނބުރި ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސީދާ ސްރީލަންކާއަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިފެތުންތެރިން ވަނީ 13 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށް، 1 ބްރައުންޒް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްޞީލްކުރި ދިވެހިފެތުންތެރިންނަށް މަރުޙާބާދެންނެވުމަށް 1 ނަންބަރު ފާލަމަށް، (12 ފެބްރުއަރީ 2016ގެ 21:45 އަށް) މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ އާއިލާއާއި، އަދި މިނޫންވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތައް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

mtcc transportation assistance

our sponsors and partners

ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ފެތުންތެރިން މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަނީ
read more

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 100މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 100މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސްވިމިންގ ޓީމުން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 05:29.85 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިން:

 • އައިމިނަތު ޝަޖަން
 • އާއިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • އާއިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް (ރިޒާވް)

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ސާފް (ސައުތު އޭޝިއަން) ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރު ދިވެހި އަންހެން ސްވިމިންގ ޓީމް، 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 05:51.87 އިންނެވެ.

މިއަދުގެ ސެޝަނާއިއެކު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް ނިމުނީއެވެ. މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން 13 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށް، 1 ބްރޯންޒް މެޑަލް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 100މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްވިމިންގ ޓީމް އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 04:49.99 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިން:

 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން
 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް
 • މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު (ރިޒާވް)

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ރީޔޫނިއަންގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލަންޑް ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރު ދިވެހި ސްވިމިންގ ޓީމް، ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރ އިންޑިވިޑުއަލް މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 04:55.06 އިންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 12 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 100 މީޓަރު މިޑްލޭ ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފައިވަނީ 01:06.28 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަންއެވެ. އެއީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސްކޮޓްލަންޑް (ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑޮމް) ގެ ގްލާސްގޯގައި ބޭއްވި 20 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 01:06.60 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ސަޖަން ވަނީ މިހާތަނަށް އިންޑިވިޑުއަލް 4 އިވެންޓެއްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑު އާކޮށް، ޓީމް އިވެންޓްގެ 2 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުގައި ހިމެނިފައެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 11 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 100 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

ބާރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އެންމެ ފަހުދުވަހުގެ އިވެންޓްތަކުގެ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3 ފެތުންތެރިން ދަތުރުކޮށްފި

ބާރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އެންމެ ފަހުދުވަހުގެ އިވެންޓްތަކުގެ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3 ފެތުންތެރިން ދަތުރުކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ އިވެންޓްތަކުގެ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ 3 ފެތުންތެރިން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދުނާނާއި، މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން އައިމިނަތު ޝަޖަންއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންވަނީ 1 ލޯމެޑަލް ހޯދައި 10 ޤައުމީ ރެކޯރޑެއް އާކޮށްފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިިވެރިވި ސްވިމިންގ ޓީމް މާލެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ފެބްރުއަރީ 2016 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

ބާރަ ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އެންމެ ފަހުދުވަހުގެ އިވެންޓްތަކުގެ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 3 ފެތުންތެރިން ދަތުރުކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސްވިމިންގ ޓީމުން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 10:51.28 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިން:

 • އައިމިނަތު ޝަޖަން
 • އާއިޝަތު ސާޖިނާ
 • އައިޝަތު ސައުސަން
 • އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމް
 • އާއިޝަތު ހުލްވާ ޚުލައިލް (ރިޒާވް)

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ސާފް (ސައުތު އޭޝިއަން) ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރު ދިވެހި އަންހެން ސްވިމިންގ ޓީމް، 4 ގުނަ 200 މިޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 12:33.27 އިންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 10 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްވިމިންގ ޓީމް އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފައިވަނީ 09:41.96 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފެތުންތެރިން:

 • އިސްމާޢީލް މުޢުތަސިމް އަދްނާން
 • މުޙައްމަދު ނަޒްރާން ނަޒީރު
 • ޙަސަން އަޝްރަފް
 • މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާޙީމް
 • މުޙައްމަދު ނައްވާރު އިބްރާޙީމް (ރިޒާވް)

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގެ ކޮލޮންބޯގައި ބޭއްވި 10 ވަނަ ސާފް (ސައުތު އޭޝިއަން) ގޭމްސްގައެވެ. އެފަހަރު ދިވެހި ފިރިހެން ސްވިމިންގ ޓީމް، 4 ގުނަ 200 މިޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓް ނިންމާފައިވަނީ 10:10.11 އިންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 9 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

ފިރިހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ބެކްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ބެކްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާއިޝަތު ސައުސަން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފައިވަނީ 00:35.47 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސައުސަން އެވެ. އެއީ 2010 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ދިއްލީގައި ބޭއްވި 19 ވަނަ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި 50 މީޓަރ ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 00:35.52 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 8 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ބެކްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސައުސަން އާކޮށްފި
read more

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިމިނަތު ސަޖަން އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފައިވަނީ 05:15.45 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސަޖަންއެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކް ގައި ބޭއްވި 8 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 400 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 05:19.49 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މެޑަލް ހޯދައިދީފައި ވަނީވެސް ސަޖަންއެވެ. ސަޖަން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިފައިވަނީ އަންހެނުންގެ 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓް 10:41.41 އިން ނިންމައިގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 7 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ފްރީސްޓައިލް 400 މީޓަރު އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސަޖަން އާކޮށްފި
read more

ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް 2 ވަނަފަހަރަށް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް 2 ވަނަފަހަރަށް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ދެވަނަ ފަހަރަށް އާއިޝަތު ސާޖިނާ އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި މިއިވެންޓްގެ ފައިނަލްގައި 00:39.30 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އާކޮށްފައިވާ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކްގެ ކުރީގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި އިވެންޓްގެ ހީޓްގައި 00:39.68 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ. މިއާއިއެކު މިމުބާރާތުގައި އެއްދުވަހު އެއްއިވެންޓަކުން ޤައުމީ 2 ރެކޯރޑެއް އާކުރުމުގެ ޝަރަފް ސާޖިނާ ވަނީ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 6 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް 2 ވަނަފަހަރަށް ސާޖިނާ އާކޮށްފި
read more

ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް

ކަވަރ ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު އަޙްސަން images.mv

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 800 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުން ތިންވަނަ ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިޔާ އައިމިނަތު ޝަޖަން ހޯދައި، ލޯމެޑަލް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހޯދި ފުރަތަމަ މެޑަލް ލިބުނު މި އިވެންޓް ސަޖަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 10:41.41 އިންނެވެ.

ފޮޓޯ: ޙުސެއިން ސިނާން images.mv

Show All Results of 12th South Asian Games 2016

official photographer of 12th South Asian Games Team Maldives

our sponsors and partners

FINA Targeting Rio 2016 – Scholarships Programme making dreams become true. #FINAdevelopment #FINA

Posted by FINA on Wednesday, 10 February 2016
ފްރީސްޓައިލް 800 މީޓަރ އިވެންޓުން ލޯމެޑަލް ސަޖަންއަށް
read more

ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި

National Squads are Sponsored by:

Sponsor - Arena Banner


އިންޑިއާގެ ގްވަހަތީގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އަންހެނުންގެ 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އައިޝަތު ސާޖިނާ އާކޮށްފިއެވެ. މިއިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފައިވަނީ 00:39.68 އިން ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މި އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ ވެސް ސާޖިނާއެވެ. އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކް ގައި ބޭއްވި 8 ވަނަ އޭޝިއަން އޭޖް ގްރޫޕް ޗެމްޕިއަންޝިޕްސްގައި 50 މީޓަރ ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް އިވެންޓް 00:39.81 އިން ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ.

މިއީ މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިން އާކުރި 5 ވަނަ ޤައުމީ ރެކޯރޑެވެ.

Show All Results of 12th South Asian Games 2016
ބްރެސްޓްސްޓްރޯކް 50 މީޓަރ އިވެންޓްގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް ސާޖިނާ އާކޮށްފި
read more