Makita 40th National Swimming Competition 2015 – Announcement

މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރ އަށް

40th Nationals Baner


މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 29 ން 05 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް، 08 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.

މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯރމް 18 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް.
Makita 40th National Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް: ނޮވެމްބަރ 29 ން 5 ޑިސެމްބަރ 2015ގެ ނިޔަލަށް.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯރމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00

މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމްޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް


Main Sponsor:

Makita

Makita 40th National Swimming Competition 2015 – Announcement