ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ލަސްކުރުން

open water swimming

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 9 ން 11 އަށް ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-2019 އާއި ގުޅިގެން ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިވާހަކަ މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ފެތުންތެރިންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ދިގުފެތުމުގެ 14 ވަނަ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚް ލަސްކުރުން