ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. އަންހެން 7 ޓީމް އަދި ފިރިހެން 9 ޓީމް ބައިވެރިވާ މި މުބާރާތް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވަނީ ހުޅުމާލޭ މިނީ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ސްވިމިންގ ޕޫލްގައެވެ.

އަންހެން 76 ފެތުންތެރިންނާއި، ފިރިހެން 119 ފެތުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ޓީމް ކެޓަގަރީގެ އިތުރުން ޖޫނިއަރ، ސީނިއަރ އަދި މާސްޓަރސް ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވެއެވެ.


our sponsors and partners

ޤައުމީ ފެތުމުގެ 45 ވަނަ މުބާރާތް ފެށިގެން ކުރިއަށް