ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމަށް ސިރާރުު އަދި ސަމީރު

12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓް ކުރުމަށް ޙަސަން ސިރާރު އަދި މުޙައްމަދު ސަމީރު އިންޑިއާގެ ގްވާހަތީއަށް ގޮސްފިއެވެ. ޙަސަން ސިރާރު މިމުބާރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ސަމީރު ހަރަކާތްތެރިވާނީ ޖޫރީ ކޮމިޝަނުގައެވެ.

12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އޮގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ދައުވަތަކަށް މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ފޮނުވި މިދެ އޮފިޝަލުންނަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ސްވިމިންގ އޮފިޝަލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2 އޮފިޝަލުންނެވެ.

ބާރަވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ސްވިމިންގ އިވެންޓްތައް އޮފިޝިއޭޓްކުރުމަށް ސިރާރުު އަދި ސަމީރު