އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި

maldives team

ޗައިނާގެ ހަންގޖޯ ގައި ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ލޯންގކޯސް އަންހެނުންގެ 4 ގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓު 10.50.31 އިން ނިންމައި، ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފިއެވެ. މި މިޤައުމީ ރެކޯރޑް އައުކުރި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޙަނާން ޙުސައިން ޙަލީމް، މިރާލް އައިން ލަތީފް، ޙަމްނާ އަޙްމަދު އަދި އީން އައްބާސް ޝަރީފް އެވެ.

މި ރެކޯރޑް އެންމެފަހުން އާކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު 12 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި 10.51.28 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. އެފަހަރު މި އިވެންޓު ފެތި ޓީމުގައި ހިމެނުނީ އާމިނަތު ޝަޖަން، އައިޝަތު ސާޖިނާ، އައިޝަތު ސައުސަން އަދި އަންމާޢު އަޙްމަދު ސަލީމެވެ.


our sponsors and partners

އަންހެނުންގެ ހަތަރެއްގުނަ 200 މީޓަރ ފްރީސްޓައިލް ރިލޭ އިވެންޓުގެ ޤައުމީ ރެކޯރޑް އާކޮށްފި