އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)

(14 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައި)

ފެތުމުގެ މުބާރާތްތަކާއި ޤައުމީ ޕޫލަށް ފެތުންތެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވައިދު އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓްގެ ޤަވާއިދު ވަނީ 15 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާޙު ކޮށްފައެވެ. ވީމާ، އިސްލާހު ކޮށްފައިވާ މި 2 ޤަވާޢިދު އާންމުކުރަމެވެ.

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ޤަވާޢިދު: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

14/11/2023 ގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓުގެ ބޭސްޓައިމްތައް: ޑައުންލޯޑް ލިންކު

މި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ 16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.


our sponsors and partners

އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓްރަޔަލްތަކުގެ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮއިންޓް ޤަވަޢިދު (16 އޮކްޓޫބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާ)