ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން ތަމްރީންކުރުމަށް ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގާ ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ފަތަން އިނގޭ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ، ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ފެތުންތެރިން އުފެއްދުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާންއެދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ އޮންލައިން ފޯރމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯރމް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ (އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިދާރާއިން ފޯރމް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.). ފެތުންތެރިންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފޯރމް ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުން، ފަތަން އިނގޭތޯ ޓެސްޓް ހެދުމަށްފަހުއެވެ.

Application Form: external link


our sponsors and partners

ސްވިމަރސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 2017 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު