އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޓްރެއިންގ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުބާލް ފުރައިފި

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޤައުމީ ފެތުމުގެ ސީނިއަރ ސްކޮޑްގެ ފެތުންތެރިޔާ، މުބާލް ޢައްޒާމް އިބްރާޙީމް ފަރިތަކުރުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ތައިލަންޑްއަށް ފުރައިފިއެވެ.

މުބާލްގެ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތައިލަންޑްގެ ޕުކެޓްގައި ހުންނަ ތަންޔަޕޫރާ ސްޕޯރޓްސް ފެސިލިޓީގައެވެ. މިއީ، ފީނާ އެޕްރޫވްޑް ހައިޕްރޮފޮރމަންސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރެކެވެ.


our sponsors and partners

އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ޓްރެއިންގ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުބާލް ފުރައިފި