އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން

30 މާރޗް 2023 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވުނު މިއެސޯސިއޭޝަންގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ އަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވޭވަރަށް މެންބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިނުވާތީވެ މި ޖަލްސާބޭއްވުން ފަސްކޮށް، 6 މެއި 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލްކުރެވިފައިވާކަން މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.


our sponsors and partners

އަހަރީ އާންމުޖަލްސާ 2023 ފަސްކުރުން