ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، އިންތިޚާބީ ކޮމިޓީ ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.

  •  އަޙްމަދު އަސްލަމް
  •  އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް
  •  މުޙައްމަދު އަނީލް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ވީމާ، މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި މިވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ފޯމުތައް: އިލެކްޝަންސް އިންފޮމޭޝަން ޕޭޖު


our sponsors and partners

ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 5 ވަނަ އިންތިޚާބުގެ އިންތީޚާބީ ކޮމިޓީ